• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради Проекти рішень 8-сесії Рахівської міської ради сьомого скликання
опубліковано: 18.04.2016р. о 16:04, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

____________________________

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _______________ року №  ____

м. Рахів

 

Про створення комунального підприємства

«Тиса» Рахівської міської ради

 

 

З метою організації та забезпечення створення належних умов для подальшого провадження торгівельної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності  на території речового ринку по вул. Карпатська  в  м.Рахів , керуючись ст. 57 Господарського кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.  Створити Рахівське міське комунальне підприємство «Тиса».

2. Затвердити «Статут Рахівського комунального підприємства «Тиса» згідно додатка № 1.

3. Затвердити Штатний розпис Рахівського комунального підприємства «Тиса» згідно додатка № 2.

 

 

Міський голова                                                                               В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

 

РАХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

« Тиса »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        м. РАХІВ

 

 

1. Загальні положення

 

                     1.1. КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО „Тиса”  ( далі – „Підприємство”), створене відповідно до рішення  Рахівської міської ради від _________ № __________ ,є об’єктом власності територіальної громад  міста Рахів ( надалі – комунальне майно ) і входить до сфери управління  виконавчого комітету Рахівської міської ради (надалі – Орган управління).

1.2. Засновником Підприємства є Рахівська міська рада  (далі – Засновник).

1.3. Найменування Підприємства:

– повне – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „Тиса” Рахівської міської ради; 

–   скорочене – КП „Тиса”. 

1.4. Місце знаходження Підприємства: -Україна,Закарпатська область,Рахівський район,м.Рахів,вул.Карпатська   ,індекс90600.

 

  1. Мета і предмет діяльності Підприємства    

 

 

2.1.Благоустрій міста

2.2. Торгово-посередницька діяльність

2.3 Зовнішньо-економічна діяльність

2.4.Будівництво та експлуатація вуличного освітлення

2.5.Будівництво будівель

2.6.Видання журналів та періодичних видань

2.7.Прибирання сміття,боротьба із забрудненням та подібні види діяльності,збирання та знищення інших відходів

2.8.Надання послуг з обслуговування та утримання торгівельних місць  на території ринку

2.9.Виготовлення проектно-кошторисної документації

2.10.Господарська діяльність на договірних засадах з фізичними особами та суб*єктами господарської діяльності всіх форм власності,в тому числі з іноземними по наданню послуг,виконанню робіт

2.11.Підприємство може здійснювати і інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України,та цим Статутом

 

  1. Юридичний статус  Підприємства.

 

3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

3.2.Підприємство є комунальним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень Засновника, Органу управління та цього Статуту.

3.3.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.4.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають у його розпорядженні згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

3.5. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

3.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за попереднім письмовим погодженням Засновника.

 

 

4. Майно   Підприємства.

 4.1. Майно Підприємства є  власністю територіальної громади міста Рахів  Рахівського району і закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном для здійснення комерційної діяльності у межах, встановлених законом та Статутом.

Статутний фонд Підприємства становить ____________ грн.

До статутного фонду входять:

______________________________________________________________________________________________________

 

4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності,  вартість яких відображається в балансі Підприємства. Право власності на закріплене за Підприємством  майно належить Засновнику.  Майно, придбане у процесі господарської діяльності, є власністю Засновника.

Засновник та Орган управління здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням належного йому майна і мають право вилучати у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням та розпорядитися ним в межах своїх повноважень.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

– комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

– кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства;

– цільові кошти, виділені з міського бюджету;

– кредити банків;

– частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбаченої Статутом;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– інші джерела, не заборонені законом.

4.4. Відчуження і списання комунального майназдійснюється за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством. Кошти, одержані в результаті відчуження комунального майна, спрямовуються виключно на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства.

4.5.   Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства проводяться за згодою Засновника.

4.6.   Підприємство відповідно до чинного законодавства України має право здавати в оренду організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, які йому належать, за умови отримання дозволу Органу управління (крім нерухомого майна) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Засновника.

Передача в оренду нерухомого майна здійснюється за погодженням Органу управління  в порядку, визначеному Законом України „Про оренду державного та комунального майна”,  нормативно-правовими актами Засновника.

4.7.   Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в заставу.

4.8.   Збитки,   завдані   Підприємству  у  результаті   порушення  його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

 

 

 

5. Права Підприємства

 

5.1.Підприємство, в межах річних планів  фінансово-господарської діяльності, які затверджуються рішенням  міської ради, самостійно  планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку,  відповідно до галузевих  науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.3. Підприємтсво має право реалізувати свою продукцію, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України – за фіксованими державними цінами, або затвердженими Органом управління.

5.4.Підприємство за рахунок власних коштів купує основні засоби (за погодженням з Органом управління), матеріали, які використовуються в його роботі,  у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. Підприємство має право, за погодженням із Засновником, створювати відокремлені структурні  підрозділи, згідно з  вимогами чинного законодавства, з правом відкриття рахунків в установах банків, відповідно до закону, та затверджувати положення про них.

5.6. Підприємство при здійсненні  фінансово-економічної та іншої діяльності має право самостійно приймати рішення, що не суперечать діючому законодавству України і цьому Статуту.

5.7. Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.

 

6. Обов’язки Підприємства

 

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні (регіональні) замовлення і державні (регіональні) завдання, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний фінансовий план.

Фінансовий план підприємства складається з поквартальним розписом і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року.

Фінансовий план Підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менший, ніж прогнозований показник поточного року.

6.2. Фінансовий план Підприємства підлягає затвердженню Засновником до 1 грудня року, що передує плановому. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися не більше двох разів протягом планового року.

6.3. Підприємство:

– забезпечує виконання умов Статуту і укладених договорів;

– забезпечує цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів з міського бюджету;

– забезпечує      своєчасну      сплату      податків      та      інших загальнообов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;

– здійснює за погодження із Засновником будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів;

–     здійснює оперативну діяльність  з матеріально-технічного забезпечення Підприємства;

– створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

– здійснює  заходи   щодо  вдосконалення  організації  оплати праці працівників, забезпечує економне і раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

–  подає  щоквартальну та річну інформацію про виконання фінансового плану Підприємства, забезпечує виконання рішень і вказівок Засновника та Органу управління;

– виконує   норми   і   вимоги   щодо   охорони   навколишнього природного середовища,    раціонального    використання    і    відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У  разі порушення Підприємством законодавства про охорону   навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово припинена або заборонена відповідно до чинного законодавства.

6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової і статистичної звітності.

 

7. Управління Підприємством та самоврядування трудового колективу:

7.1.      До виключної  компетенції Засновника  Підприємства належать :

– прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства;

– затвердження організаційної структури та штатного розпису Підприємства;

–  затвердження Статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та контроль за його дотриманням;

– затвердження фінансового плану Підприємства, розподілу доходу та здійснення контролю за його виконанням;

–   надання попередньої письмової  згоди на    придбання основних фондівневиробничого призначення;

–   розгляд звіту про виконання фінансового плану.

 

7.2. До компетенції Органу управління належать:

– здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності і закріплене за Підприємством;

–  надання дозволів на передачу в оренду майна Підприємства з урахуванням пункту 4.6. даного Статуту та погодження договору оренди;

– контроль за виконанням умов контракту з директором Підприємства;

– розгляд звітів, які подає директор Підприємства на протязі звітного періоду;

Орган управління здійснює інші повноваження щодо управління Підприємством, які передбачені чинним законодавством.

Орган управління зобов’язується дотримуватись вимог цього Статуту, сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності, не розголошувати комерційної інформації.

7.3. Підприємство на контрактній основі очолює директор.

7.4.Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника та Органу управління.

7.5. Директор Підприємства:

– підзвітний і підконтрольний Засновнику та Органу     управління;

– призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;

– несе повну відповідальність за фінансовий стан та діяльність Підприємства;

– діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

– розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

– видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх виконання;

-укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;

–  несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій;

– забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

– забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Підприємством;

– до 10 листопада року, що передує плановому, подає Засновнику для затвердження фінансовий план Підприємства.

7.6. На час відсутності Директора Підприємства його обов’язки виконує заступник або один з працівників Підприємства за погодженням з Органом управління.

7.7 Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

7.8  Взаємовідносини керівника (директора) з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

7.9 Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори.

7.10.Право укладання   колективного договору від імені Засновника
надається директору Підприємства.

 

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 8.1.  Основним показником результатів господарської діяльності Підприємства є досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою одержання прибутку.

Підприємство разом з Органом управління щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

Ціни  на послуги, які надає Підприємство встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

8.2. Підприємство утворює за рахунок частини чистого прибутку (доходу) фонди,

в т.ч.:

– Фонд розвитку  – спрямовується на інвестування технічного переустаткування, , розвиток матеріально-технічної бази  Підприємства;

–  Резервний фонд Підприємства –  призначається для   покриття витрат,  пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

8.3 Прибуток Підприємства,   який   залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у  відповідні фонди,  розподіляється за погодженням   з Засновником.

8.4. Перевірка фінансової та господарської діяльності підприємства проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі необхідності іншими державними органами в межах їх компетенції.

8.3. У разі зміни директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

              

9. Ліквідація та реорганізація Підприємства.

 

9.1.Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється  за
рішенням Засновника, судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.2.Ліквідація  Підприємства  за  рішенням  Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника, Органу управління та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією у порядку встановленому чинним законодавством.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством.

В разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Підприємства за рішенням суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру.

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту.

 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником доводяться до відому Підприємства і підлягають державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

Секретар ради                                         Д.Д. Брехлічук

 

Додаток № 2

до рішення міської ради №____

Від _______ 2016 року

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Рахівського міського комунального підприємства «Тиса»

 

№ п/п

Найменування посади

К-сть штатних одиниць

Посадовий оклад

Гірські 25% грн

Надбавка за інтенсивність

Разом

Річний фонд оплати грн.

Фактичний фонд оплати грн.

1. Директор

1

2760

690

3450

41400

2. Головний бухгалтер

1

2576

644

3220

38640

3. Контролер – касир

1

1840

460

2300

27600

4. Прибиральник

2

1720

430

2150

51600

5. Сторож

3

1552

388

1940

69840

Разом:

8

 

 

 

 

229080

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        Д.Д.Брехлічук

Проект

Рахівська міська рада

_____________ сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________2016  року  №____

м. Рахів

 

 

Про електронні петиції в місті Рахів

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації права членів територіальної громади звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями,  міська рада

в и р і ш и л а :

  1. Запровадити електронні петицій до Рахівської міської ради через «Єдину систему місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua.

 

  1. Затвердити порядок розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді.

 

  1. Укласти Меморандум про взаєморозуміння між  Рахівською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» про співпрацю щодо запровадження електронних петицій до Рахівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 
Додаток 1

До рішення Рахівської міської ради

від________ № ________

 

ПОРЯДОК

розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді

1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Рахівській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Рахівської міської ради.

3.  Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Рахівської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

4. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Рахівської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

5. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Рахівської міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

можливість створення Петиції автором (ініціатором);

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

8. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції відділом звернення громадян виконавчого апарату Рахівської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

10. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

11. Петиція до Рахівської міської ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як 30 днів з дня її оприлюднення не менш ніж 150 підписів громадян (мешканців) відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції».

12. Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  Рахівської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

14. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

16. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді, забезпечує уповноважений виконавчий орган міської ради.

17. Про початок розгляду Петиції уповноважений виконавчий орган міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє профільний виконавчий орган міської ради та передає її на опрацювання.

18. Визначені профільним структурним підрозділом міської ради заінтересовані виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

19. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган міської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому комітету міської ради або сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

20. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

21. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

22. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

 

Секретар ради                                                           Д.Д.Брехлічук

 

 

Рахівська міська рада

___________ сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________________ 2016  року  №___

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення

Рахівської міської ради щодо прийняття

Закону про вибори за пропорційною

системою з відкритими списками

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення Голови Верховної Ради України щодо прийняття Закону про вибори за пропорційною системою з відкритими списками (додаток 1).

2. Направити дане рішення до Голови Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

Міський голова                                               В.В.Медвідь

 

Додаток 1

до рішення __________

сесії міської ради сьомого скликання

від «__»________2016 р. №__

Голові Верховної Ради України

п. А. Парубію

 

За результатами останніх виборів до Верховної ради України до парламенту пройшли люди, які були при владі за часів авторитарно-олігархічного режиму Янукович та його поплічників. Замість реальних реформ людям знову пропонують непопулярні зміни та заниження рівня життя простих громадян. Натомість олігархи та злодії і надалі збагачуються, перебуваючи при владі, –  клептократія процвітає.

Два роки тому кандидат в Президенти України пан Порошенко і всі політики на Майдані в один голос говорили, що вибори у парламент мають відбуватися за відкритими списками та пропорційною системою. Однак, на превеликий жаль, багато фракцій сьогодні не готові до цього кроку.

Дуже важливо, аби нові парламентські вибори відбувались за новим, демократичним законом. Важливо те, щоб люди бачили, кого вони обирають – лідерів громадської думки, активістів та експертів, а не корупціонерів та маріонеток олігархів.

Ухвалення такого закону зменшить рівень напруги в парламенті та у громадськості. І цей парламент зможе дійсно працювати для добробуту та блага людей, створення належного громадянського суспільства та правової держави, проведення необхідних, системних і якісних реформ. На наше переконання, позачергові вибори до Верховної ради вибори не є сьогодні потрібні у нашій державі, адже велика частина території знаходиться в окупації російським агресором.

Вимагаємо від Парламенту невідкладного прийняття якісно нового Закону України, положення якого регламентуватимуть проведення виборів до Верховної Ради України за відкритими списками, та який не допустить до єдиного законодавчого органу держави олігархічних та антиукраїнських сил.

 

З повагою,

депутати Рахівської міської ради