• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Про затвердження нової редакції “Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Рахів”
опубліковано: 04.03.2013р. о 15:20, автор: Рахівська міська рада

проект

Рахівська  міська рада
________________ сесія міської ради
шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ___________ 2011 року  № ___
м. Рахів

Про затвердження нової редакції “Порядку
проведення конкурсу на  право оренди майна,
яке є комунальною власністю територіальної
громади міста  Рахів”

Відповідно до ст.ст. 26,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, Закону України “Про засади державної регулятрної політики у сфері господарської діяльності” та з метою підвищення ефективності орендних відносин, удосконалення процедури проведення конкурсів на право оренди майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Рахів, міська  рада
в и р і ш и л а:

1. Затвердити “Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, яке є комунальною власністю територіальної  громади міста Рахів” в новій редакції (додається).
2. При проведенні конкурсу на право оренди майна, яке є комунальною власністю територіальної грамади міста Рахів, керуватись даним Порядком.
3. Рішення Рахівської міської ради від 23.04.2009 року № 672 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, комунальної власності територіальної громади м. Рахів” вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкора П.Ю та постійну комісію з питань управління  комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування (Бокотей В.С.).

Міський голова                                    Я.В.Думин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Рахівської міської ради
від _________________ 2011 р. №____

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право оренди майна,
яке є комунальною власністю
територіальної  громади міста Рахів

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2. Цей Порядок поширюється на такі об’єкти оренди: будівлі, споруди, приміщення та  інше окреме індивідуально визначене майно, яке комунальною власністю територіальної громади міста Рахів.
3. Конкурс на право оренди об’єкта (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення орендарів групи об’єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
II. Оголошення конкурсу
4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом.
У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта, Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.
У п’ятиденний строк, після виникнення підстав, передбачених чинним законодавством України, для оголошення конкурсу орендодавець рекомендованим листом надсилає міській раді запит щодо умов оренди цього майна та кандидатури до складу конкурсної комісії. До запиту додаються копії документів, передбачені п.9.
5. Перед оголошенням конкурсу Рахівська міська рада у 5-денний строк після  надходження запиту орендодавця та копій документів, передбачених п.9, надає орендодавцю:
– висновок (пропозиції) щодо умов конкурсу і, відповідно, договору оренди. Зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем;
–    кандидатуру  до складу конкурсної комісії.
6. Оголошення про конкурс на право оренди публікується в засобах місової інформації, а також оприлюднюється на веб-сайті міської ради. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
інформація про об’єкт (назва, місцезнаходження);
умови конкурсу;
дата, час і місце проведення конкурсу;
кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;
інша інформація.
Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.
Якщо міська рада не надала висновків (пропозицій) щодо умов конкурсу та/або кандидатури свого представника до складу конкурсної комісії, орендодавець у триденний строк після публікації оголошення про конкурс рекомендованим листом повідомляє міську раду про умови конкурсу.
III. Умови конкурсу
7. Умовами конкурсу є:
розмір орендної плати;
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
дотримання вимог експлуатації об’єкта;
компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими  рахунками  відповідних  ЗМI.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:
здійснення певних видів ремонтних робіт;
виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
збереження/створення нових робочих місць;
ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
створення безпечних та нешкідливих умов праці;
дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення;
інші умови, з урахуванням пропозицій районної ради.
8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду комунального майна територіальної громади міста Рахів, затвердженою рішенням сесії міської ради.
9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
9.1. Заяву про участь у конкурсі.
9.2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
б) для учасників, які є фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності:
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності. Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
9.3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту договору оренди.
9.4. Додаткові пропозиції до договору оренди ( варіанти поліпшення орендованого майна).
9.5. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.
IV. Конкурсна комісія
10. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники органу місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.
11. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.
12. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення умов та терміну проведення конкурсу;
розгляд  матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону протягом 7 робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.
13. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців міської ради, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта оренди та іниших.
14. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.
15. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
16. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
про режим роботи та склад конкурсної комісії.
17. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них:
при чисельності комісії 5 чол. – не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. – не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. – не менше 5 чол.
V. Процедура проведення конкурсу
18. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
19. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом “На конкурс”, запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.
20. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди.
У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.
21. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.
22. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб) та інших заінтересованих осіб. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.   Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
23. Голова комісії (у разі його відсутності – заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою “не відповідає умовам конкурсу”.
24. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів “з голосу” головою комісії (у разі його відсутності – заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
25. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
27. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1 % початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
28. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.
29. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.
30. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується орендодавцем, який протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.
31. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі – з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу; у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, – з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся; у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, – з моменту укладення договору; у разі проведення конкурсу – з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено – з моменту підписання наказу про припинення діяльності комісії.
32. Орендодавець протягом 5 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 3 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
33. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого в Методиці розрахунку і порядку використання плати за оренду майна.

Секретар ради                         І.І. Беркела