• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Проекти рішень 5-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання
опубліковано: 14.01.2016р. о 15:02, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________ 2016  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження звіту

„Про виконання  міського

бюджету за 2015 рік”

 

У відповідності до п. 23 ст. 26, ст. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

в и р і ш и л а :

            1.  Затвердити  загальний обсяг доходів міського бюджету за  2015 рік в сумі 20051279 грн.:

– доходи загального фонду  в сумі  17665399 грн.  в тому числі дотації 6866200 грн. та     субвенції з районного бюджету 632826 грн. (додаток №1);

– доходи спеціального фонду в сумі  2385880грн.  тому числі субвенція 713456 грн. (додаток №2).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету за  2015 рік в сумі     19548640грн. :

– видатки загального  фонду  міського  бюджету  в сумі  13152708 грн. (додаток №3);

– видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі  6395932 грн. (додаток №4).

 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Медвідь

 


Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження

Програми розвитку туризму  у

м.Рахів на 2016-2017 роки

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р, з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму і рекреації, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму розвитку туризму в місті Рахові на 2016-2017 роки (згідно додатку).

2. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.

3. Контроль за вищевказаною Програмою покласти на постійну комісію з охорони навколишнього середовища, розвитку туризму та рекреації.

 

 

 

 

Міський голова                                                          В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________ №

 

Програма

розвитку туризму в місті Рахів на 2016-2017 рр.

 

1. Передумови прийняття Програми

 

«Програма розвитку туризму в м.Рахів на 2016-2017 рр.» (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу, як для екскурсійного,пізнавального так і для розважального та ділового туризму.

2. Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Програма базується на основі аналізу сучасного стану розвитку туризму та туристичної інфраструктури в місті Рахові, результатах виконання попередніх міських програм розвитку туризму, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Заходи Програми спрямовані на:

–       Підвищення туристичної конкурентоспроможності міста;

–       стимулювання підприємців, задіяних в туристичній сфері;

–       розвиток існуючої туристичної інфраструктури;

–       створення нових привабливих туристичних об’єктів.

У реалізації заходів Програми можна виділити наступні зацікавлені сторони (цільові групи):

–       суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в туристичній галузі міста;

–       представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі, вивчення історичної спадщини міста, підвищення якості туристичних послуг;

–       представники органів міської влади та територіальних органів державної влади, які зацікавлені у встановленні партнерських відносин з суб’єктами малого підприємництва для виконання основних завдань Програми.

Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Рахові, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

 

3. Мета та завдання Програми

3.1. Мета Програми

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу Рахова на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Також забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг у місті, здійснення рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного туризму. Це повинно забезпечити зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожних відвідин міста, що в свою чергу повинно позитивно відобразитися на збільшенні фінансових оборотів галузей пов’язаних з туризмом, а саме: транспорту (перевізників, продавців палива, сфери комунікаційних послуг), торгівлі, мережі закладів харчування, місцевих підприємств харчової промисловості, телекомунікації, виробників спортивного й туристичного оснащення та поліграфічної продукції, тощо. Розвиток туристичної галузі також має велике соціальне значення за рахунок зменшення безробіття, зокрема не лише за рахунок створення робочих місць суб’єктами туристичної індустрії і пов’язаних з нею галузей, а й за рахунок збільшення самозайнятості населення (майстри народних промислів, індивідуальні виробники сувенірної продукції, художники, фотографи та інші).

 

3.2. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

–       формування позитивного іміджу міста шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал Рахова на обласному, регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);

–       збільшення доходної частини місцевого бюджету від туристичної галузі;

–       забезпечення круглорічної привабливості міста для туристів;

–       підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг;

–       розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

–       підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;

–       створення безпечних умов для туристів;

надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва в туристичній галузі.

 

Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в межах коштів, передбачених на її виконання; коштів заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності; коштів іноземних і вітчизняних інвесторів; коштів позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму в місті в більшості залежить від змін законодавства в сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

 

                                           4. Заходи реалізації програми

 

Основні заходи Програми розвитку туризму в місті на 2016-2017 роки

 

№ п/п

Найменування заходів

Виконавець

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг

фінансових ресурсів,

тис. грн.

2016

2017

Розробка пропозицій, створення системи туристичної навігації  у місті, в т.ч. організувати виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних стовпів-покажчиків, покажчиків різних напрямків, туристичних карт-схем, дощок туристичної інформації, туристичних стендів тощо); розробка 3Dекскурсії по місту. Рахівська міська рада

Міський бюджет

4

9

Розробка та встановлення відпочинкових зон у місті, в т.ч. відновлення джерел, облаштування туристичних стежок альтанками та лавками. Рахівська міська рада

Міський бюджет

240

16

Створення інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної продукції для представлення туристичного потенціалу міста, встановлення біл-борду Рахівської міської ради Рахівська міська рада

Міський бюджет

55

4. Проведення та участь   культурно масових заходів; проведення майстер-класів, сприяння розширенню мережі та різноманітності заходів Рахівська міська рада

Міський бюджет

43

43

5. Облаштування туристично-інформаційного центру та створення туристичного сайту Рахова Рахівська міська рада

Міський бюджет

25

15

  Всього:  

367

83

 

 

 

 

 

 

5. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

 

 

6. Очікувані результати реалізації програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

–         сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення міста та туристів;

–         створить можливості для інтенсифікації туристичної діяльності, посилить взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста;

–         надасть можливість активізувати існуючий туристичний потенціал Рахова,  сприятиме формуванню у територіальної громади почуття відповідальності до розвитку міста, його економічного та соціального зростання.

 

Очікувані результати:

–         підвищення якості туристичних послуг;

–         розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

–         збільшення кількості туристів та екскурсантів;

–         збільшенню щорічних надходжень до бюджету міста.

 

 

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ___________________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження програми соціального захисту та

підтримки учасників антитерористичної операції (АТО),

членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час

проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення антитерористичної операції, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки згідно додатку.

2.Секретарю ради та виконкому опублікувати дане рішення на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  __________ №

Програма

 соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки

Загальна характеристика програми

 

         Програма соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки є програмою, якою передбачено комплекс заходів щодо соціальної, економічної матеріальної та іншої підтримки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”, “Про військовий обов’язок і військову службу”,  Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413  “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”; інших законодавчих документів, рішень, що гарантують соціальні права військовослужбовців – жителів міста, передбачені Конституцією України.

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

         Упродовж останніх двох років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту та створення сприятливих умов учасників антитерористичної операції на Сході України, які повертаються із зони проведення бойових дій, їхніх сімей,  а також сімей члени яких загинули в зоні АТО.

Зважаючи на кризові явища в національній економіці, суттєве зниження індексу реальної заробітної плати в Україні, значну девальвацію національної валюти, різке здорожчання життя українців та інші внутрішні чинники, в державі  обов’язково має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян.

Негативні наслідки економічних проблем відчувають, у першу чергу, демобілізовані воїни, що повертаються з АТО, та члени їхніх сімей, які тривалий час не отримували належного фінансово-матеріального забезпечення від своїх годувальників, мобілізованих до військових формувань. Зокрема, невідкладної підтримки потребують демобілізовані воїни, що повертаються з АТО, та їхні сім’ї у сфері відновлення життєво необхідних основ цивільного життя, вирішення побутових і поточних матеріальних проблем.

 

Мета Програми

 

         Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО, шляхом надання місцевих соціальних гарантів у вигляді пільг та соціальних послуг.

 

Виконавці Програми

         Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Рахівської міської ради.

Джерела фінансування та строки виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням Рахівської міської ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.

Термін реалізації програми 2016-2018 роки.

Обсяги фінансування програми

Загальні обсяги фінансування програми складає 3000,00 тис.грн, в тому числі: 2016 р. – 1000,00 тис.грн., 2017 р. – 1000,00 тис.грн., 2018 р. – 1000,00 тис.грн.,

Перелік завдань, механізм реалізації заходів Програми

 

Програма реалізується стосовно здійснення заходів:

–         соціальний супровід осіб, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;

–         надання юридичних консультацій особам, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО

–         надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;

–         вивчення умов проживання осіб, які брали безпосередню участь в АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО та, в разі потреби, взяття їх на облік для отримання житла;

–         забезпечення учасників АТО, та членів сімей загиблих учасників АТО житлом;

–         сприяння учасникам АТО (учасникам бойових дій) у виділенні земельних ділянок, передбачених законодавством;

–         з нагоди відзначення: Дня збройних сил України, Дня захисника України тощо, надсилати вітальні листівки та організовувати святкові заходи;

–         виділення коштів на проведення оздоровчих заходів для дітей, учасників АТО;

–         проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення пам’ятних дат;

–         організація національно-патріотичного табору для дітей та молоді із залученням учасників бойових дій АТО;

–         сприяння в працевлаштуванні учасників АТО;

–         увіковічення пам’яті учасників АТО, які загинули під час АТО шляхом перейменування вулиць, парків, скверів, об’єктів благоустрою та ін.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Рахівської міської ради.

Контроль за станом реалізації Програми здійснюють постійні комісії міської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ 2016  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження програми попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення

пожежної безпеки у м.Рахів на 2016-2020 роки

 

На підставі звернення Рахівського районного відділу управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення системи попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в місті, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів на 2016 -2020 роки, згідно додатку.

2.Секретарю ради та виконкому оприлюднити дану програму на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 


            Додаток                                                                                до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від _____________ №

П Р О Г Р А М А

 

попередження надзвичайних ситуацій

та  забезпечення пожежної  безпеки

у  м. Рахів на 2016- 2020 роки

 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у  м. Рахів на 2016 – 2020 роки (далі –Програма) розроблена  на  основі  концепції  соціально-економічного  розвитку  району,  комплексного   підходу до розв`язання проблем захисту суспільства, народного надбання і довкілля від  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожеж та їх наслідків

 

І.   Мета та завдання Програми

         Метою міської Програми є вдосконалення системи попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в місті,  зміцнення технічної і ресурсної бази.

Завданнями Програми є:

–  зміцнення та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділу у м.Рахів;

–  створення єдиної системи запобіганням надзвичайних ситуацій в місті  та її розвиток;

– інформаційне забезпечення державних органів, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення з питань надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;

–  розробка організаційних заходів діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті та на об`єктах міста;

– удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов`язаної із попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки в місті;

– покращення належного рівня фінансового  і  матеріально-технічного забезпечення у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

– ефективне розв`язання завдань, пов’язаних  із попередженням  і ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту  та оперативне реагування на  обстановку на об`єктах та у місті;

– посилення державного нагляду за попередженням  надзвичайних ситуацій, станом пожежної  безпеки  в місті та на об`єктах незалежно від форм власності, організації ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж і зменшення їх негативних наслідків;

–  зміцнення  кадрового  потенціалу  пожежно-рятувального підрозділу;

 

ІІ. Заходи Програми

 1. Систематично аналізувати стан попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в місті, на  підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі на них людей.

 

  Рахівський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

Щоквартально

 

2. Здійснювати координацію діяльності управлінь підпорядкованих об’єктів міській раді щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і територій.

 

  Міськвиконком спільно Рахіським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

щоквартально

 

3. Вивчати питання вдосконалення захисту м.Рахів від надзвичайних ситуацій, розробити комплекс заходів щодо його покращення і подати відповідні пропозиції до Рахівської міської ради.

 

  Рахіський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

4. Проаналізувати стан протипожежного  водопостачання  міста, особливо важливих об`єктів щодо  забезпечення нормативного запасу води для забезпечення пожежогасіння. Організувати роботу комунальних служб з цього питання.

 

  Міськвиконком спільно Рахівським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

5. Організувати проведення щорічного 1-го етапів Всеукраїнських змагань школа безпеки. Задіяти для його проведення широке коло громадськості та засоби масової інформації.

  Відділ освіти райдержадміністрації спільно з міськвиконком та Рахівським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки      

 

ІІІ.  Розвиток матеріально-технічної бази Рахівського районного відділу УДСНС України в Закарпатській області, пожежно-рятувальної

часини та кадрове забезпечення.

1. При розробці програм соціально-економічного розвитку міста, з метою підвищення рівня захисту населення та територій, об’єктів підвищеної небезпеки передбачати фінансування (згідно додатку 1) і забезпечення будівництва нових, реконструкції діючих пожежних депо, інших об’єктів ДСНС, придбання та подальшу передачу підроду ДСНС міста аварійно-рятувальної та пожежної техніки, засобів пожежогасіння і захисту особового складу, пожежно-технічного озброєння, паливно-мастильних матеріалів тощо відповідно до вимог нормативних документів, організувати їх виконання.

 

  Міськвиконком

починаючи з 2016 року

 

2. Надати матеріально-технічну та фінансову допомогу (згідно додатку 1) підрозділам  пожежно-рятувальної служби міста в будівництві смуг психологічної підготовки особового складу та навчально-тренувальних баз.

 

  Міськвиконком

2016-2020 роки

 

3. Вжити заходів щодо комплектування пунктів зв’язку підрозділів ДСНС міста системами безперебійного живлення апаратури, провести заміну морально застарілих засобів зв’язку та комп’ютерної техніки (згідно додатку 1).

 

  Міськвиконком

2016-2020 роки

 

 

ІV.  Інформаційне забезпечення у сфері попередження

Надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки.

 

1. Продовжувати започатковану рубрику в районній газеті ”Зоря Рахівщини” – “Служба порятунку “101”- інформує та попереджує”.

  Рахіський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

спільно з редакцією газети “Зоря Рахівщини”

2016-2020 роки

 

 

 

 

2. Взяти участь у щорічному проведенні в загальноосвітніх школах і дитячих дошкільних закладах Дня знань щодо безпечної життєдіяльності та обережного поводження з вогнем.

 

  Відділ освіти райдержадміністрації спільно з Рахівським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

 

2016-2020 роки

 

3. Продовжувати пропагування в засобах масової інформації, шкільних та дошкільних закладах, інших відомствах міста, на об’єктах приватної власності, а також виготовлення малоформатної продукції ( пам’ятки, листівки, буклети тощо) щодо безпечної життєдіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру (поводження з вогнем, на водних об`єктах, з небезпечними речовинами тощо) .

 

  Міськвиконком, Рахівський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області спільно редакцією газети “Зоря Рахівщини”

2016-2020 роки

V.   Міжнародне співробітництво з питань попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

 

Постійно вивчати і впроваджувати у практику передовий досвід реагування на надзвичайні ситуації та боротьбу з вогнем закордонних держав. Організувати обмін делегаціями.

 

 

  Міськвиконком, Рахівський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

 

 

Розрахунок видатків

місцевого бюджету необхідних для реалізації заходів, передбачених  Програмою попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів  на 2016 – 2020 роки

з/п

Напрямки забезпечення розвитку та зміцнення

матеріально-технічної бази третьої державної пожежно-рятувальної частини та підпорядкованих підрозділів УДСНС України у Закарпатській області

Фінансові витрати

(тис.грн.)

Строки реалізації

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020

рік

1

  Здійснення поточного і капітального ремонту приміщень, будівель і споруд   третьої державної пожежно-рятувальної частини та придбання системи опалення приміщень ( паливного котла, інші елементи системи)

210

50

40

40

40

40

2

  Придбання запасних частин для ремонту наявної пожежної техніки

50

10

10

10

10

10

3

  Придбання пожежне – технічного та  аварійно – рятувального обладнання

95

30

15

15

15

20

4

  Забезпечення засобами пожежогасіння

35

5

5

5

5

15

5

   Придбання апаратів для роботи у непридатному для дихання середовищі та їх обслуговування, забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу.

65

25

15

10

5

10

6

  Придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

250

50

50

50

50

50

В с ь о г о :

705

170

135

130

125

145

 

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________  року  №

м. Рахів

 

Про створення міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій Рахівської міської ради та затвердження

Положення

 

У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», від 17 червня 2015 року №409 «Про затвердження типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Утворити та затвердити кількісний та персональний склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради, згідно додатку №1.

2.Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради, згідно додатку№2.

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

 

            Додаток   №1                                                                            до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ___________ №

Склад

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради

1.

Медвідь Віктор Васильович,

міський голова

– голова міської комісії

2.

Бочкор Петро Юрійович,

перший заступник міського голови

– заступник голови міської комісії

3.

Брехлічук Дмитро Дмитрович,

секретар ради та виконкому

– відповідальний секретар міської комісії

4

Тушер Вікторія Василівна,

головний бухгалтер міської ради

 

– член комісії

5. Думен Василь Васильович,

директор МКП «Рахівкомунсервіс»

 

– член комісії

6. Ластовичак Юрій Юрійович,

начальник КП «Рахівтепло»

 

– член комісії

7. Лазарович Василь Васильович,

Головний інженер Рахівського РЕМ

 

– член комісії

8. Сератор Любов Пантелеймонівна,

начальник Рахівського районного управління ГУ Держсанепідемслужби у Закарпатській обл.

 

 

– член комісії, за згодою

9.

Савчук Володимир Степанович,

заступник начальника Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області

 

 

 

 

– член комісії, за згодою

10. Тушер Олександр Васильович,

начальник Рахівського РВ Управління ДСНС України у Закарпатській області

– член комісії, за згодою

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 

            Додаток  №2                                                                              до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  _____________№

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради

1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється міською Радою для координації діяльності підприємств, установ та організацій на території міста, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Міська комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева комісія також рішеннями регіональної комісії.

3. Основними завданнями міської комісії на території міста є:

1) координація діяльності  підприємств, установ та організацій на території міста пов’язаної із:

функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

– заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

– живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

– стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів об’єднаної енергетичної систем України;

– безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

– санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснення заходів:

– щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

3) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій на території міста під час реагування на надзвичайні ситуації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

– здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації міського рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на небезпечних ділянках;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації міського рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає міській раді інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”“Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій на території міста;

5) проводить моніторинг стану виконання покладених на них завдань;

6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

5. Міська комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міського рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);

заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою міської комісії є міський голова.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий та персональний склад комісії затверджується міською радою.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова міської комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.

8. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень відповідальний секретар міської комісії.

9. Міська комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення міської комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення міської комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення міської комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста

11. За членами міської комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів міської комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет міської ради.

13. Міська комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від  27 листопада 2015 року №9 „Про структуру,

чисельність виконавчого апарату ради та

встановлення умов оплати праці”

 

Відповідно до статей 11,26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення міської ради від  27 листопада 2015 року №9 „Про структуру, чисельність виконавчого апарату ради та встановлення умов оплати праці”   додаток №1 викласти в новій редакції  згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

 

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження штатного

розпису КП „Рахівтепло”

 

З метою впорядкування штатного розпису та умов оплати праці працівників комунального підприємства „Рахівтепло”, керуючись ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 

1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства „Рахівтепло” згідно додатків №1, №2,№3,№4.

2. Визнати таким, що втратив чинність п.6 рішення міської ради 6-го скликання від 09.06.2011 р. №145 Про реорганізацію комунальних підприємств.

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження штатного

розпису МКП „Рахівкомунсервіс”

 

З метою впорядкування штатного розпису та умов оплати праці працівників міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс”, керуючись ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 

1. Затвердити штатний розпис міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс” згідно додатків №1,№2,№3.

2. Визнати таким, що втратив чинність п.6 рішення міської ради 6-го скликання від 09.06.2011 р. №145 Про реорганізацію комунальних підприємств.

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про встановлення

меморіальної дошки

 

Враховуючи чисельні звернення мешканців міста щодо встановлення меморіальної дошки Гаджі Петру Мироновичу – захиснику Євромайдану, один із загиблих Небесної сотні, який похований на кладовищу в м.Рахів, посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської ради

в и р і ш и л а :

         1. Встановити меморіальну дошку Гаджі Петру Мироновичу на фасаді  будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 .

2. Затвердити текст меморіальної дошки, що додається.

3. Відділу містобудування та архітектури Рахівської РДА  (Боднарчуку О.В.) виготовити ескіз розміщення меморіальної дошки.

         4. Виконавчому комітету Рахівської міської ради підготувати кошторис на виготовлення та встановлення меморіальної дошки.

         5. Виготовлення та встановлення меморіальної дошки здійснити за рахунок міського бюджету.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони, здоров’я і спорту, регламенту та депутатської етики.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________________  №

м. Рахів

Про перейменування  вулиць м.Рахів

Заслухавши висновки та пропозиції виконавчого комітету, комісії з  питань найменування (перейменування) об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів, після  проведеного громадського обговорення, згідно з  рішенням Рахівської міської  ради № 864 від 24.09.2015 року, відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» № 317-VІІІ від 09.04.2015 року,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада                           

         в и р і ш и л а :                                   

1. Перейменувати:

– вулицю Горького на вулицю  Героїв  АТО;

– вулицю Ватутіна  на вулицю  Теодора  Ромжі;

– вулицю Чапаєва на вулицю Івана Доробана;

– вулицю Щорса на вулицю Гірська;

– вулицю Генерала  Петрова на вулицю Хресто-Воздвиженська ;

– вулицю Туряниці  на вулицю Рит;

         2.  Перейменувати потік «Москва»  по вул. Довженка на потік «Сільський потік».

3. Доручити виконавчому комітету міської ради:

 – укласти договори на виготовлення вказівних табличок на в’їздах до вулиць, які  перейменували.

– оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Рахівської міської ради.

4. Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, застосовувати нові найменування вулиць.

5. Доручити секретарю міської ради Д.Д. Брехлічук  направити відповідні листи для внесення нових назв вулиць та потічка до відповідних установ  та організації.

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                            В.В. Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____________________  №

м. Рахів

 

Про затвердження списку громадян,  для

отримання матеріальної допомоги

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року   №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі  грн.  згідно додатку №1.

2. Затвердити список на виплату допомоги членам сімей учасників АТО в сумі  грн.  згідно додатку №2.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь