• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради 5-сесія Рахівської міської ради сьомого скликання від 16.02.2016 р.
опубліковано: 25.02.2016р. о 16:07, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №44

м. Рахів

 

Про затвердження звіту

„Про виконання  міського

бюджету за 2015 рік”

 

У відповідності до п. 23 ст. 26, ст. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

в и р і ш и л а :

            1.  Затвердити  загальний обсяг доходів міського бюджету за  2015 рік в сумі 20051279 грн.:

– доходи загального фонду  в сумі  17665399 грн.  в тому числі дотації 6866200 грн. та     субвенції з районного бюджету 632826 грн. (додаток №1);

– доходи спеціального фонду в сумі  2385880грн.  тому числі субвенція 713456 грн. (додаток №2).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету за  2015 рік в сумі     19548640грн. :

– видатки загального  фонду  міського  бюджету  в сумі  13152708 грн. (додаток №3);

– видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі  6395932 грн. (додаток №4).

 

 

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №45

м. Рахів

 

Про затвердження

Програми розвитку туризму  у

м.Рахів на 2016-2017 роки

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р, з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму і рекреації, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму розвитку туризму в місті Рахові на 2016-2017 роки (згідно додатку).

2. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.

3. Контроль за вищевказаною Програмою покласти на постійну комісію з охорони навколишнього середовища, розвитку туризму та рекреації.

 

 

 

 

Міський голова                                                          В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №45

 

Програма

розвитку туризму в місті Рахів на 2016-2017 рр.

 

1. Передумови прийняття Програми

 

«Програма розвитку туризму в м.Рахів на 2016-2017 рр.» (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу, як для екскурсійного,пізнавального так і для розважального та ділового туризму.

2. Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Програма базується на основі аналізу сучасного стану розвитку туризму та туристичної інфраструктури в місті Рахові, результатах виконання попередніх міських програм розвитку туризму, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Заходи Програми спрямовані на:

–       Підвищення туристичної конкурентоспроможності міста;

–       стимулювання підприємців, задіяних в туристичній сфері;

–       розвиток існуючої туристичної інфраструктури;

–       створення нових привабливих туристичних об’єктів.

У реалізації заходів Програми можна виділити наступні зацікавлені сторони (цільові групи):

–       суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в туристичній галузі міста;

–       представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі, вивчення історичної спадщини міста, підвищення якості туристичних послуг;

–       представники органів міської влади та територіальних органів державної влади, які зацікавлені у встановленні партнерських відносин з суб’єктами малого підприємництва для виконання основних завдань Програми.

Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Рахові, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

 

3. Мета та завдання Програми

3.1. Мета Програми

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу Рахова на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Також забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг у місті, здійснення рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного туризму. Це повинно забезпечити зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожних відвідин міста, що в свою чергу повинно позитивно відобразитися на збільшенні фінансових оборотів галузей пов’язаних з туризмом, а саме: транспорту (перевізників, продавців палива, сфери комунікаційних послуг), торгівлі, мережі закладів харчування, місцевих підприємств харчової промисловості, телекомунікації, виробників спортивного й туристичного оснащення та поліграфічної продукції, тощо. Розвиток туристичної галузі також має велике соціальне значення за рахунок зменшення безробіття, зокрема не лише за рахунок створення робочих місць суб’єктами туристичної індустрії і пов’язаних з нею галузей, а й за рахунок збільшення самозайнятості населення (майстри народних промислів, індивідуальні виробники сувенірної продукції, художники, фотографи та інші).

 

3.2. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

–       формування позитивного іміджу міста шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал Рахова на обласному, регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);

–       збільшення доходної частини місцевого бюджету від туристичної галузі;

–       забезпечення круглорічної привабливості міста для туристів;

–       підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг;

–       розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

–       підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;

–       створення безпечних умов для туристів;

надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва в туристичній галузі.

 

Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в межах коштів, передбачених на її виконання; коштів заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності; коштів іноземних і вітчизняних інвесторів; коштів позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму в місті в більшості залежить від змін законодавства в сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

 

                                           4. Заходи реалізації програми

 

Основні заходи Програми розвитку туризму в місті на 2016-2017 роки

 

№ п/п

Найменування заходів

Виконавець

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг

фінансових ресурсів,

тис. грн.

2016

2017

Розробка пропозицій, створення системи туристичної навігації  у місті, в т.ч. організувати виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних стовпів-покажчиків, покажчиків різних напрямків, туристичних карт-схем, дощок туристичної інформації, туристичних стендів тощо); розробка 3Dекскурсії по місту. Рахівська міська рада

Міський бюджет

4

9

Розробка та встановлення відпочинкових зон у місті, в т.ч. відновлення джерел, облаштування туристичних стежок альтанками та лавками. Рахівська міська рада

Міський бюджет

240

16

Створення інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної продукції для представлення туристичного потенціалу міста, встановлення біл-борду Рахівської міської ради Рахівська міська рада

Міський бюджет

55

4. Проведення та участь   культурно масових заходів; проведення майстер-класів, сприяння розширенню мережі та різноманітності заходів Рахівська міська рада

Міський бюджет

43

43

5. Облаштування туристично-інформаційного центру та створення туристичного сайту Рахова Рахівська міська рада

Міський бюджет

25

15

  Всього:  

367

83

 

 

 

 

 

 

5. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

 

 

6. Очікувані результати реалізації програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

–         сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення міста та туристів;

–         створить можливості для інтенсифікації туристичної діяльності, посилить взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста;

–         надасть можливість активізувати існуючий туристичний потенціал Рахова,  сприятиме формуванню у територіальної громади почуття відповідальності до розвитку міста, його економічного та соціального зростання.

 

Очікувані результати:

–         підвищення якості туристичних послуг;

–         розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

–         збільшення кількості туристів та екскурсантів;

–         збільшенню щорічних надходжень до бюджету міста.

 

 

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №46

м. Рахів

 

Про затвердження програми соціального захисту та

підтримки учасників антитерористичної операції (АТО),

членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час

проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення антитерористичної операції, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки згідно додатку.

2.Секретарю ради та виконкому опублікувати дане рішення на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  16.02. 2016 р. №46

Програма

 соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки

Загальна характеристика програми

 

         Програма соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016-2018 роки є програмою, якою передбачено комплекс заходів щодо соціальної, економічної матеріальної та іншої підтримки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”, “Про військовий обов’язок і військову службу”,  Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”,  Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413  “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”; інших законодавчих документів, рішень, що гарантують соціальні права військовослужбовців – жителів міста, передбачені Конституцією України.

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

         Упродовж останніх двох років одним з першочергових завдань держави та  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту та створення сприятливих умов учасників антитерористичної операції на Сході України, які повертаються із зони проведення бойових дій, їхніх сімей,  а також сімей члени яких загинули в зоні АТО.

Зважаючи на кризові явища в національній економіці, суттєве зниження індексу реальної заробітної плати в Україні, значну девальвацію національної валюти, різке здорожчання життя українців та інші внутрішні чинники, в державі  обов’язково має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян.

Негативні наслідки економічних проблем відчувають, у першу чергу, демобілізовані воїни, що повертаються з АТО, та члени їхніх сімей, які тривалий час не отримували належного фінансово-матеріального забезпечення від своїх годувальників, мобілізованих до військових формувань. Зокрема, невідкладної підтримки потребують демобілізовані воїни, що повертаються з АТО, та їхні сім’ї у сфері відновлення життєво необхідних основ цивільного життя, вирішення побутових і поточних матеріальних проблем.

 

Мета Програми

 

         Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО, шляхом надання місцевих соціальних гарантів у вигляді пільг та соціальних послуг.

 

Виконавці Програми

         Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Рахівської міської ради.

Джерела фінансування та строки виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням Рахівської міської ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.

Термін реалізації програми 2016-2018 роки.

Обсяги фінансування програми

Загальні обсяги фінансування програми складає 3000,00 тис.грн, в тому числі: 2016 р. – 1000,00 тис.грн., 2017 р. – 1000,00 тис.грн., 2018 р. – 1000,00 тис.грн.,

Перелік завдань, механізм реалізації заходів Програми

 

Програма реалізується стосовно здійснення заходів:

–         соціальний супровід осіб, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;

–         надання юридичних консультацій особам, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО

–         надання одноразової матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь в АТО та членам їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;

–         вивчення умов проживання осіб, які брали безпосередню участь в АТО та членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО та, в разі потреби, взяття їх на облік для отримання житла;

–         забезпечення учасників АТО, та членів сімей загиблих учасників АТО житлом;

–         сприяння учасникам АТО (учасникам бойових дій) у виділенні земельних ділянок, передбачених законодавством;

–         з нагоди відзначення: Дня збройних сил України, Дня захисника України тощо, надсилати вітальні листівки та організовувати святкові заходи;

–         виділення коштів на проведення оздоровчих заходів для дітей, учасників АТО;

–         проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення пам’ятних дат;

–         організація національно-патріотичного табору для дітей та молоді із залученням учасників бойових дій АТО;

–         сприяння в працевлаштуванні учасників АТО;

–         увіковічення пам’яті учасників АТО, які загинули під час АТО шляхом перейменування вулиць, парків, скверів, об’єктів благоустрою та ін.

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Рахівської міської ради.

Контроль за станом реалізації Програми здійснюють постійні комісії міської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №47

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення міської ради 6-го скликання

від 24.09.2015 року №859 „Про затвердження Програми

підвищення рівня обслуговування та якості надання

послуг з оформлення документів, що дають право виїзду

за кордон громадян України”

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в абзац 3 Розділ V. «Обсяги, джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми» та викласти його в такій редакції:

 

«Загальний обсяг фінансування Програми становить 200,0 тис.грн., в тому числі за роками: у 2015 році – 20,0 тис.грн.; у 2016 році 180 тис.грн.».

 

2. Внести зміни в п. 8 додатку №1 «Паспорт Програми підвищення рівня обслуговування та якості надання послуг з оформлення документів, що дають право виїзду за кордон громадян України на 2015-2016 роки» та викласти його в такій редакції:

 

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

200,00 тис.грн.

 


 

3. Додаток № 2 «Напрями діяльності та заходи Програми» викласти в новій редакції:

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Покращення роботи служби з надання адміністративних послуг щодо оформлення документів, що дають право виїзду населенню за кордон України 1.1.Закупівля і встановлення робочих станцій ЄІАС УМП  з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон в територіальному підрозділі ГУДМС Рахівського району 2015-2016 роки    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон  населенням Рахівського району
1.2.Забезпечення комп’ютерним обладнанням, канцелярськими та господарськими товарами та матеріалами територіальних підрозділів ГУДМС 2015-2016 роки    

 

 

20,0

 

 

 

120,0

Підвищення якості надання

послуг

 

Зняття соціальної напруги та забезпечення прозорості з надання послуг щодо оформлення документів, що дають право виїзду населенню за кордон України Закупівля обладнання для електронної системи управління чергою 2015-2016 роки    

 

 

 

60,0

Зниження черг  та часу на оформлення документів

Разом:

20,0

180,0

200,0

 

Міський  голова                                                В.В.Медвідь


 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №48

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення від 23.12.2015 року №19

«Про затвердження програм соціально-економічного

та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.»

 

У відповідності до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в додаток №6 рішення від 23.12.2015 року №19 «Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.», а саме п.3 Програми фінансової допомоги КП «Рахівтепло» на 2016 рік викласти в новій редакції:

3.Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансово-економічне забезпечення Програм здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та міського бюджетів.

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2016р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2016 р.

Використання

Фінансова допомога

 

500,0

500,0

Погашення заборгованість за енергоносії, заробітної плати, податках

Оплата проектно-вишукувальних робіт, гідрологічне дослідження. Придбання обладнання та інше.

Придбання спецодягу, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №49

м. Рахів

 

Про затвердження програми попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення

пожежної безпеки у м.Рахів на 2016-2020 роки

 

На підставі звернення Рахівського районного відділу управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення системи попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в місті, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів на 2016 -2020 роки, згідно додатку.

2.Секретарю ради та виконкому оприлюднити дану програму на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 


            Додаток                                                                                до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №49

П Р О Г Р А М А

 

попередження надзвичайних ситуацій

та  забезпечення пожежної  безпеки

у  м. Рахів на 2016- 2020 роки

 

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у  м. Рахів на 2016 – 2020 роки (далі –Програма) розроблена  на  основі  концепції  соціально-економічного  розвитку  району,  комплексного   підходу до розв`язання проблем захисту суспільства, народного надбання і довкілля від  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожеж та їх наслідків

 

І.   Мета та завдання Програми

         Метою міської Програми є вдосконалення системи попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в місті,  зміцнення технічної і ресурсної бази.

Завданнями Програми є:

–  зміцнення та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділу у м.Рахів;

–  створення єдиної системи запобіганням надзвичайних ситуацій в місті  та її розвиток;

– інформаційне забезпечення державних органів, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення з питань надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки;

–  розробка організаційних заходів діяльності щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті та на об`єктах міста;

– удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов`язаної із попередженням надзвичайних ситуацій та забезпеченням пожежної безпеки в місті;

– покращення належного рівня фінансового  і  матеріально-технічного забезпечення у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

– ефективне розв`язання завдань, пов’язаних  із попередженням  і ліквідацією надзвичайних ситуацій, протипожежного захисту  та оперативне реагування на  обстановку на об`єктах та у місті;

– посилення державного нагляду за попередженням  надзвичайних ситуацій, станом пожежної  безпеки  в місті та на об`єктах незалежно від форм власності, організації ліквідації надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж і зменшення їх негативних наслідків;

–  зміцнення  кадрового  потенціалу  пожежно-рятувального підрозділу;

 

ІІ. Заходи Програми

 1. Систематично аналізувати стан попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в місті, на  підприємствах, в установах та організаціях. За результатами аналізу розробляти комплексні плани заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам та загибелі на них людей.

 

  Рахіський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

щоквартально

 

2. Здійснювати координацію діяльності управлінь підпорядкованих об’єктів міській раді щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, захисту об’єктів і територій.

 

  Міськвиконком спільно Рахіським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

щоквартально

 

3. Вивчати питання вдосконалення захисту м.Рахів від надзвичайних ситуацій, розробити комплекс заходів щодо його покращення і подати відповідні пропозиції до Рахівської міської ради.

 

  Рахіський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

4. Проаналізувати стан протипожежного  водопостачання  міста, особливо важливих об`єктів щодо  забезпечення нормативного запасу води для забезпечення пожежогасіння. Організувати роботу комунальних служб з цього питання.

 

  Міськвиконком спільно Рахіським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

5. Організувати проведення щорічного 1-го етапів Всеукраїнських змагань школа безпеки. Задіяти для його проведення широке коло громадськості та засоби масової інформації.

  Відділ освіти райдержадміністрації спільно з міськвиконком та Рахіським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки      

 

ІІІ.  Розвиток матеріально-технічної бази Рахівського районного відділу УДСНС України в Закарпатській області, пожежно-рятувальної

часини та кадрове забезпечення.

1. При розробці програм соціально-економічного розвитку міста, з метою підвищення рівня захисту населення та територій, об’єктів підвищеної небезпеки передбачати фінансування (згідно додатку 1) і забезпечення будівництва нових, реконструкції діючих пожежних депо, інших об’єктів ДСНС, придбання та подальшу передачу підроду ДСНС міста аварійно-рятувальної та пожежної техніки, засобів пожежогасіння і захисту особового складу, пожежно-технічного озброєння, паливно-мастильних матеріалів тощо відповідно до вимог нормативних документів, організувати їх виконання.

 

  Міськвиконком

починаючи з 2016 року

 

2. Надати матеріально-технічну та фінансову допомогу (згідно додатку 1) підрозділам  пожежно-рятувальної служби міста в будівництві смуг психологічної підготовки особового складу та навчально-тренувальних баз.

 

  Міськвиконком

2016-2020 роки

 

3. Вжити заходів щодо комплектування пунктів зв’язку підрозділів ДСНС міста системами безперебійного живлення апаратури, провести заміну морально застарілих засобів зв’язку та комп’ютерної техніки (згідно додатку 1).

 

  Міськвиконком

2016-2020 роки

 

 

ІV.  Інформаційне забезпечення у сфері попередження

Надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки.

 

1. Продовжувати започатковану рубрику в районній газеті ”Зоря Рахівщини” – “Служба порятунку “101”- інформує та попереджує”.

  Рахіський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

спільно з редакцією газети “Зоря Рахівщини”

2016-2020 роки

 

 

 

 

2. Взяти участь у щорічному проведенні в загальноосвітніх школах і дитячих дошкільних закладах Дня знань щодо безпечної життєдіяльності та обережного поводження з вогнем.

 

  Відділ освіти райдержадміністрації спільно з Рахівським районним відділом УДСНС України в Закарпатській області

 

2016-2020 роки

 

3. Продовжувати пропагування в засобах масової інформації, шкільних та дошкільних закладах, інших відомствах міста, на об’єктах приватної власності, а також виготовлення малоформатної продукції ( пам’ятки, листівки, буклети тощо) щодо безпечної життєдіяльності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру (поводження з вогнем, на водних об`єктах, з небезпечними речовинами тощо) .

 

  Міськвиконком, Рахівський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області спільно редакцією газети “Зоря Рахівщини”

2016-2020 роки

V.   Міжнародне співробітництво з питань попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки.

 

Постійно вивчати і впроваджувати у практику передовий досвід реагування на надзвичайні ситуації та боротьбу з вогнем закордонних держав. Організувати обмін делегаціями.

 

 

  Міськвиконком, Рахівський районний відділ УДСНС України в Закарпатській області

2016-2020 роки

 

 

 

Розрахунок видатків

місцевого бюджету необхідних для реалізації заходів, передбачених  Програмою попередження

надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів  на 2016 – 2020 роки

з/п

Напрямки забезпечення розвитку та зміцнення

матеріально-технічної бази третьої державної пожежно-рятувальної частини та підпорядкованих підрозділів УДСНС України у Закарпатській області

Фінансові витрати

(тис.грн.)

Строки реалізації

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020

рік

1

  Здійснення поточного і капітального ремонту приміщень, будівель і споруд   третьої державної пожежно-рятувальної частини та придбання системи опалення приміщень ( паливного котла, інші елементи системи)

210

50

40

40

40

40

2

  Придбання запасних частин для ремонту наявної пожежної техніки

50

10

10

10

10

10

3

  Придбання пожежне – технічного та  аварійно – рятувального обладнання

95

30

15

15

15

20

4

  Забезпечення засобами пожежогасіння

35

5

5

5

5

15

5

   Придбання апаратів для роботи у непридатному для дихання середовищі та їх обслуговування, забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу.

65

25

15

10

5

10

6

  Придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

250

50

50

50

50

50

В с ь о г о :

705

170

135

130

125

145

 

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №50

м. Рахів

 

Про затвердження розпоряджень міського

голови прийнятих в міжсесійний період

 

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити розпорядження міського голови :

 

1.1.З основної діяльності:

 

– № 117 від 01.12.2015 року _ Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– № 118 від 01.12.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 119 від 04.12.2015 року – Про відзначення Дня органів місцевого самоврядування ;

– № 120 від 04.12.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– № 121 від 09.12.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 122 від 09.12.2015 року – Про надання матеріальної допомоги;

– № 123 від 10.12.2015 року – Про скликання позачергової 2-ї сесії міської ради ;

– № 124 від 10.12.2015 року – Про скликання 3-ї чергової сесії міської ради ;

– № 125 від 15.12.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду міського бюджету;

– № 126 від 21.12.2015 року – Про знищення печаток ДНЗ № 1,2,4 Рахівської міської ради ;

– № 127 від 18.12.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– № 128 від 21.12.2015 року – Про перенесення робочих днів у 2016 році;

– № 129 від 21.12.2015 року – Про затвердження проектно-коштиросної документації на поточний ремонт;

– № 130 від 29.12.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 131 від 29.12.2015 року – Про призначення громадських слухань ;

– № 132 від 29.12.2015 року – Про створення комісії ;

– № 1 від 10.02.2016 року – Про надання допомоги на поховання;

– № 2 від 19.01.2016 року – Про призначення громадських слухань;

– № 3 від 25.01.2016 року – Про скликання позачергової 4-ї сесії міської ради;

– № 4 від 27.01.2016 року – Про призначення громадських слухань;

– № 5 від 27.01.2016 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 6 від 27.01.2016 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт.

 

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :

 

– № 49-в від 02.12.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Колісник Ж.А;

– № 50-в від 08.12.2015 року – Про надання відпустки без збереження заробітної плати Шелембі Г.І.;

– № 51-в від 08.12.2015 року – Про надання відпустки без збереження заробітної плати Колясюк Т.М.;

– № 52-в від 25.12.2015 року – Про надання частини щорічної основної відпустки Сойка Н.В.;

– № 53-в від 28.12.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Сенюк І.П.

– № 54-в від 28.12.2015 року – Про надання частини щорічної основної відпустки Юришинець Г.В.;

– № 55-в від 28.12.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Слосарчук Н.П.;

– № 56-в від 30.12.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Косівському М.І.;

– № 1-в від 06.01.2016 року – Про відпустку міського голови;

– № 2-в від 16.01.2016 року – Про надання частини щорічної відпустки Кузьмі В.І.

 

1.3. Про прийняття,переведення,заохочення, звільнення, сумісництво працівників Рахівської міської ради

 

– № 52-к від 07.12.2015 року – Про прийом на громадські слухання ;

– № 53-к від 17.12.2015 року – Про припинення оплачуваних громадських робіт ;

– № 54-к від 22.12.2015 року – Про преміювання з нагоди Новорічних свят ;

– № 55-к від 22.12.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання ;

– № 56-к від 24.12.2015 року – Про звільнення у зв’язку з переводом ;

– № 57-к від 24.12.2015 року – Про переведення бухгалтера І кат. Шелембу Г.І. ;

– № 1-к від 25.01.2016 року – Про встановлення надбавки та преміювання;

– № 2-к від 27.01.2016 року – Про призначення Бочкора В.І. на посаду провідного спеціаліста з земельних питань;

– № 3-к від 27.01.2016 року – Про надання матеріальної допомоги ;

– № 4-к від 27.01.2016 року – про покладання обов’язків з питань видачі субсидій .

 

 

1.4. Про відрядження  працівників Рахівської міської ради

 

–  № 14-вд від 07.12.2015 року – Про відрядження секретаря ради та  виконкому

– № 15-вд  від 14.12.2015 року – Про відрядження міського голови .

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №51

м. Рахів

 

Про створення міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій Рахівської міської ради та затвердження

Положення

 

У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 р. «Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», від 17 червня 2015 року №409 «Про затвердження типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій»,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Утворити та затвердити кількісний та персональний склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради, згідно додатку №1.

2.Затвердити Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради, згідно додатку№2.

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток   №1                                                                            до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №51

Склад

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради

1.

Медвідь Віктор Васильович,

міський голова

– голова міської комісії

2.

Бочкор Петро Юрійович,

перший заступник міського голови

– заступник голови міської комісії

3.

Брехлічук Дмитро Дмитрович,

секретар ради та виконкому

– відповідальний секретар міської комісії

4

Тушер Вікторія Василівна,

головний бухгалтер міської ради

 

– член комісії

5. Думен Василь Васильович,

директор МКП «Рахівкомунсервіс»

 

– член комісії

6. Ластовичак Юрій Юрійович,

начальник КП «Рахівтепло»

 

– член комісії

7. Лазарович Василь Васильович,

Головний інженер Рахівського РЕМ

 

– член комісії

8. Сератор Любов Пантелеймонівна,

начальник Рахівського районного управління ГУ Держсанепідемслужби у Закарпатській обл.

 

 

– член комісії, за згодою

9.

Савчук Володимир Степанович,

заступник начальника Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області

 

 

 

 

– член комісії, за згодою

10. Тушер Олександр Васильович,

начальник Рахівського РВ Управління ДСНС України у Закарпатській області

– член комісії, за згодою

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


 

            Додаток  №2                                                                              до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  16.02. 2016 р. №51

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рахівської міської ради

1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється міською Радою для координації діяльності підприємств, установ та організацій на території міста, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Міська комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цим Положенням, а місцева комісія також рішеннями регіональної комісії.

3. Основними завданнями міської комісії на території міста є:

1) координація діяльності  підприємств, установ та організацій на території міста пов’язаної із:

функціонуванням територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

– заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– заходів з евакуації (у разі потреби);

– радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

вжиттям заходів до забезпечення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

– живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

– стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів об’єднаної енергетичної систем України;

– безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

– санітарного та епідемічного благополуччя населення;

організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснення заходів:

– щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

– щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.

3) підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій на території міста під час реагування на надзвичайні ситуації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

– здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального і місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації міського рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на небезпечних ділянках;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації міського рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає міській раді інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”“Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій на території міста;

5) проводить моніторинг стану виконання покладених на них завдань;

6) здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

5. Міська комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міського рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (регіональна комісія) або відповідної ланки такої підсистеми (місцева комісія);

заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської ради (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою міської комісії є міський голова.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий та персональний склад комісії затверджується міською радою.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова міської комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.

8. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень відповідальний секретар міської комісії.

9. Міська комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення міської комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення міської комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення міської комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста

11. За членами міської комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів міської комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет міської ради.

13. Міська комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №52

м. Рахів

 

Про визначення видів суспільно-корисних робіт

та погодження переліку об’єктів для відбування

засудженими особами покарання у виді

громадських робіт

 

Розглянувши лист №1116 від 30.12.2015 р. начальника Рахівського районного відділу кримінально-виконавчої інспекції Локота Ю.Ю., лист №03-23/47 від 27.01.2016 р. керівника апарату Рахівської районної державної адміністрації О.Вайнагій, з метою ефективного забезпечення виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, участі порушників у суспільно-корисній праці, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Визначити види безоплатних суспільно-корисних робіт для відбування засудженими особами покарання у виді громадських робіт, а саме:

– прибирання вулиць, парків, скверів, берегів водойм, інших територій, роботи з благоустрою міста Рахів, косіння та культивація газонів, обрізання кущів та дерев, земельні роботи, роботи з ремонту мереж тепло- та водопостачання, ремонту місцевих ґрунтових доріг, очистка кюветів, узбіч доріг, вантажно-розвантажувальні роботи та інше, що не потребує спеціальної підготовки чи певної кваліфікації.

2. Погодити перелік підприємств, на яких засуджені особи відбуватимуть покарання у виді громадських робіт:

– міське комунальне підприємство „Рахівкомунсервіс”;

– комунальне підприємство „Рахівтепло”.

3. Керівникам підприємств, на об’єктах яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт, погоджувати заздалегідь з Рахівським районним відділом кримінально-виконавчої інспекції об’єми робіт і терміни їх виконання.

4. Секретарю міської ради та виконкому Брехлічуку Д.Д. направити дане рішення Рахівському районному відділу кримінально-виконавчої інспекції, Рахівській районній державній адміністрації та керівникам комунальних підприємств.

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №53

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від  27 листопада 2015 року №9 „Про структуру,

чисельність виконавчого апарату ради та

встановлення умов оплати праці”

 

Відповідно до статей 11,26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення міської ради від  27 листопада 2015 року №9 „Про структуру, чисельність виконавчого апарату ради та встановлення умов оплати праці”   додаток №1 викласти в новій редакції  згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

 


 

 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №53

 

Структура та чисельність

виконавчого  апарату міської ради

Найменування

Кількість штатних одиниць

Міський голова

1

Перший заступник міського голови

1

Заступник міського голови

1

Секретар ради та виконкому

1

Керуючий справами

1

Головний бухгалтер

1

Провідний спеціаліст з обліку та звітності

1

Провідний спеціаліст  з правових питань

1

Провідний спеціаліст з організаційної роботи

1

Провідний спеціаліст з земельного обліку

1

Провідний спеціаліст  із земельних питань

1

Спеціаліст з питань інноваційних проектів та туризму

1

Спеціаліст з організаційної роботи

1

Інспектор по контролю за  благоустроєм

1

Оператор комп’ютерного набору

1

Секретар-діловод міського голови та заступників

1

Водій

1

Прибиральниця

1

Разом

18

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №54

м. Рахів

 

Про затвердження штатного

розпису КП „Рахівтепло”

 

З метою впорядкування штатного розпису та умов оплати праці працівників комунального підприємства „Рахівтепло”, керуючись ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 

1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства „Рахівтепло” згідно додатків №1, №2,№3,№4.

2. Визнати таким, що втратив чинність п.6 рішення міської ради 6-го скликання від 09.06.2011 р. №145 Про реорганізацію комунальних підприємств.

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

            Додаток №1                                                                                до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  16.02. 2016 р. №54

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Інженерно-технічних працівників, спеціалістів та службовців Рахівського КП «Рахівтепло»

АУП 

                                                   Вводиться із «16» лютого 2016 року

 

 

Найменування посад

 

Кількість

штатних

одиниць,

чол..

 

 

Посадовий

оклад,

грн..коп.

Коефіцієнт

гірський

25%

грн..коп.

 

 

Разом:

Місячний

фонд

оплати грн..коп.

Річний

фонд

оплати грн..коп.

 

 
Начальник

1

2760,00 690,00 3450,00 3450,00 41400,00
Головний інженер

1

2631,00 658,00 3289,00 3289,00 39468,00
Головний бухгалтер

1

2539,00 635,00 3174,00 3174,00 38088,00
Гол економіст

1

2456,00 614,00 3070,00 3070,00 36840,00
Юрист

1

1840,00 460,00 2300,00 2300,00 27600,00
Інспектор по охороні праці

0,5

1104,00 276,00 1380,00 1380,00 16560,00
Інспектор відділу кадрів

0,5

598,00 150,00 748,00 748,00 8976,00
Бухгалтер

3

1748,00 437,00 2185,00 6555,00 78660,00
Разом

9

      23966,00 287592,00
Відділ збуту            
Начальник

1

2116,00 529,00 2645,00 2645,00 31740,00
Майстер абон служби

1

1564,00 391,00 1955,00 1955,00 23460,00
Інспектор

1

1472,00 368,00 1840,00 1840,00 22080,00
Разом

3

      6441,00 77280,00

              Секретар ради                                                                                       Д.Д.Брехлічук


 Додаток №2

 до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання

   від 16.02. 2016 р. №54

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Іненерно-технічни працівників, спеціалістів службовців

загально-виробничого персоналу

Рахівського КП «Рахівтепло»

 

                                                   Вводиться із «16» лютого 2016 року

 

 

Найменування посад

 

Кількість

штатних

одиниць,

чол..

 

 

Посадовий

оклад,

грн..коп.

 

Коефіцієнт

гірський

25%

грн..коп.

 

 

Разом:

Місячний

фонд

оплати грн..коп.

Річний

фонд

оплати грн..коп.

Майстер очисних споруд

1

1840,00 460,00 2300,00 2300,00 27600,00
Майстер аварійно-відновлювальних робіт

1

2024,00 506,00 2530,00 2530,00 30360,00
 

Разом

 

2

     

4830,00

 

4830,00

 

57960,00

 

 

Секретар ради                                                                                             Д.Д.Брехлічук


            Додаток №3

                                                                        до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання

                                      від 16.02. 2016 р. №54

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Робітників та обслуговуючого персоналу водопровід

                                                   Вводиться із «16» лютого 2016 року

Найменування

професій

 

К-сть

штатних

одиниць,

чол.

 

 

Розряд

 

 

 

Погодин-

ний

тариф

грн..коп

 

 

 

Місячна

тарифна

ставка

грн.коп

Коефі

цієнт

шкідли

вості

4%

грн..коп

 

Коефі

цієнт

нічні

20%

грн..коп

 

 

Коефі

цієнт

гірський

25%

 

 

Разом

грн.коп.

 

 

Місячний

фонд оплати

грн..коп

 

Річний фонд

оплати

грн.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Оператор хлорат.установки

5

2

9,31

1554,77

62,19

104,20

430,29

2151,45

10757,25

129087,00

Машиніст насос.установки

5

3

10,35

1728,45

69,14

115,80

478,35

2391,74

11958,70

143504,40

Електромонтер

1

4

11,65

1945,55

486,39

2431,94

2431,94

29183,28

Слюсар авар.відбудов.робіт

1

5

13,29

2219,43

554,86

2774,29

2774,29

33291,36

Слюсар авар.відбудов.робіт

1

4

11,65

1945,55

486,39

2431,94

2431,94

29183,28

Слюсар авар.відбудов.робіт

1

3

10,35

1728,45

432,11

2160,56

2160,56

25926,72

Електрозварювальник

1

5

13,29

2219,43

88,78

577,05

2885,26

2885,26

34623,12

Водій спец.а/в

1

2

10,25

1711,75

427,94

2139,69

2139,69

25676,28

Тракторист

1

2

10,25

1711,75

427,94

2139,69

2139,69

25676,28

Разом

39679,31

476151,72

Премія 10%

47615,17

Всього

523766,89

 

           Секретар ради                                                                                             Д.Д.Брехлічук

 


             Додаток    №4                                                                           до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №54

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Робітників та обслуговуючого персоналу очисних споруд

                                                   Вводиться із «16» лютого 2016 року

Найменування

професій

 

К-сть

штатних

одиниць,

чол.

 

Розряд

 

 

 

Погодин-

ний

тариф

грн..коп

 

Місячна

тарифна

ставка

грн.коп

Коефі

цієнт

шкідли

вості

4%

грн..коп

Коефі

цієнт

нічні

20%

грн..коп

 

Коефі

цієнт

гірський

25%

 

Разом

грн.коп.

 

 

Місячний

фонд оплати

грн..коп

 

Річний фонд

оплати

грн.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Електрозварювальник

1

5

13,29

2219,43

88,78

577,05

2885,26

2885,26

34623,12

Оператор на решітці

4

2

9,31

1554,77

62,19

104,20

430,29

2151,45

8605,80

103269,60

Оператор на аротенках

5

2

9,31

1554,77

62,19

104,20

430,29

2151,45

10757,25

129087,00

Слюсар каналіз.мережі

2

3

10,35

1728,45

69,14

449,40

2246,95

4493,98

53927,76

Слюсар каналіз.мережі

1

4

11,65

1945,55

77,82

505,84

2529,21

2529,21

30350,52

Слюсар очисних споруд

1

4

11,65

1945,55

77,82

505,84

2529,21

2529,21

30350,52

Слюсар очисних споруд

1

3

10,35

1728,45

69,14

449,40

2246,99

2246,99

26963,88

Водій спец.автомашини

2

3

12,31

2055,77

82,23

534,50

2672,50

5345,00

64140,00

Разом

17

39393,20

472712,40

Премія 10%

47271,24

 

Всього

 

519983,64

 

Секретар ради                                                                                         Д.Д.Брехлічук

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №55

м. Рахів

 

Про затвердження штатного

розпису МКП „Рахівкомунсервіс”

 

З метою впорядкування штатного розпису та умов оплати праці працівників міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс”, керуючись ст.26 «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 

1. Затвердити штатний розпис міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс” згідно додатків №1,№2,№3.

2. Визнати таким, що втратив чинність п.6 рішення міської ради 6-го скликання від 09.06.2011 р. №145 Про реорганізацію комунальних підприємств.

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток    №1                                                                          до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №55

Штатний розпис                                                                                                                                                          робітників дільниці по  благоустрою міста та авто гаража                                                                                                                                                      МКП «Рахівкомунсервіс» з  «16» лютого  2016 року

№ п/п Найменування посад К-сть

штатн одиниць

Посадовий оклад, грн.коп. Коефіціент гірський  25% Разом Місячний фонд Річний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Прибиральник території

6

1720

430

2150

12900

154800

2 Озеленювач

1

1720

430

2150

2150

25800

3 Дорожній робочий

4

1840

460

2300

9200

110400

4 Сторож

3

1552

388

1940

5820

69840

5 Вантажник ТПВ

4

1840

460

2300

9200

110400

6 Слюсар – електрозварювальник

1

2320

580

2900

2900

34800

7 Водій сміттєвоза ГАЗ-53

2

2320

580

2900

5800

69600

8 Водій автогідро-підіймача

1

2320

580

2900

2900

34800

9 Тракторист      МТЗ-82

1

2320

580

2900

2900

34800

10 Тракторист       МТЗ-80  грейфер

1

2320

580

2900

2900

34800

11

 

Тракторист

Екскаватор   ЕО-2621

Бульдозер    ДТ – 75

1

2320

580

2900

2900

34800

12 Утримувач стадіону

1

1552

388

1940

1940

23280

   

              РАЗОМ :

 

 

 

30180

61510

738120

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

            Додаток   №2                                                                           до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  06.02. 2016 р. №55

 

Штатний розпис                                                                                                                                                                                                                                   робітників дільниці по утриманню багатоквартирних будинків                                                                                                                                                          та прибудинкових територій                                                                                                                                                                                                                      МКП «Рахівкомунсервіс»  з    «16» лютого  2016 року

№ п/п Найменування посад К-стьштатн одиниць Посадовий оклад, грн.коп. Коефіціент гірський  25% Разом Місячний фонд Річний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Столяр – тесляр

1

1720

430

2150

2150

25800

2 Електромонтер

0,5

976

244

1220

1220

14640

3 Двірник

2

1720

430

2150

4300

51600

   

              РАЗОМ :

 

 

 

5520

7670

92040

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

 

            Додаток  №3                                                                              до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №55

 

 

Штатний розпис

адмінперсоналу МКП «Рахівкомунсервіс»

з  «16» лютого  2016 року

№ п/п

Найменування посад

К-сть

штатн одиниць

Посадовий оклад, грн.коп.

Коефіціент гірський  25%

Разом

Місячний фонд

Річний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Директор

1

2760

690

3450

3450

41400

2 Головний інженер

1

2576

644

3220

3220

38640

3 Головний бухгалтер

1

2480

620

3100

3100

37200

4 Провідний фахівець абон.служби

1

2024

506

2530

2530

30360

5 Провідний фахівець бухгалтер, касир

1

1840

460

2300

2300

27600

6 Майстер дільниці

1

2024

560

2530

2530

30360

7 Провідний фахівець економіст

1

1920

480

2400

2400

28800

8 Юрист

0,5

976

244

1220

1220

14640

9 Контролер абон. служби, кадри

1

1840

460

2300

2300

27600

   

  РАЗОМ :

23050

23050

276600

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №56

м. Рахів

 

Про розгляд звернення   ПП «Кабель-Плюс»

 

Розглянувши звернення директора Йонаша Володимира Васильовича від 19.01.2016року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування міської ради відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Відмовити ПП «Кабель-Плюс» у наданні дозволу на розміщення мереж кабельного телебачення на об’єктах комунальної власності м. Рахів у зв’язку із ненаданням міській раді відповідних документів, що посвідчують право на трансляцію кабельного телебачення в м.Рахів.

 

 

 

Міський голова                                                                             В.В.Медвідь

 

 


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №57

м. Рахів

 

Про розгляд звернення

ТзОВ «Інформаційний центр»

 

Розглянувши звернення директора Веклюка Василя Васильовича, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування міської ради, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл ТзОВ «Інформаційний центр» на розміщення мереж кабельного телебачення на об’єктах комунальної власності м. Рахів.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №58

м. Рахів

 

Про встановлення

меморіальної дошки

 

Враховуючи чисельні звернення мешканців міста щодо встановлення меморіальної дошки Гаджі Петру Мироновичу – захиснику Євромайдану, один із загиблих Небесної сотні, який похований на кладовищу в м.Рахів, посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської ради

в и р і ш и л а :

         1. Встановити меморіальну дошку Гаджі Петру Мироновичу на фасаді  будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 .

2. Затвердити текст меморіальної дошки, що додається.

3. Відділу містобудування та архітектури Рахівської РДА  (Боднарчуку О.В.) виготовити ескіз розміщення меморіальної дошки.

         4. Виконавчому комітету Рахівської міської ради підготувати кошторис на виготовлення та встановлення меморіальної дошки.

         5. Виготовлення та встановлення меморіальної дошки здійснити за рахунок міського бюджету.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони, здоров’я і спорту, регламенту та депутатської етики.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

5-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 16.02. 2016 р. №58

 

 

Текст

меморіальної дошки Гаджі Петру Мироновичу

«У цій школі навчався  Герой Небесної Сотні

Гаджа Петро Миронович

03.07.1966 – 22.03.2014

Слава Героям України »

 

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д. Брехлічук

 

 

 

 

 

 

 


Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №59

м. Рахів

Про перейменування  вулиць м.Рахів

Заслухавши висновки та пропозиції виконавчого комітету, комісії з  питань найменування (перейменування) об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів, після  проведеного громадського обговорення, згідно з  рішенням Рахівської міської  ради № 864 від 24.09.2015 року, відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки» № 317-VІІІ від 09.04.2015 року,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада                           

         в и р і ш и л а :                                   

1. Перейменувати:

– вулицю Горького на вулицю  Героїв  АТО;

– вулицю Ватутіна  на вулицю  Теодора  Ромжі;

– вулицю Чапаєва на вулицю Івана Доробана;

– вулицю Щорса на вулицю Гірська;

– вулицю Генерала  Петрова на вулицю Хресто-Воздвиженська ;

– вулицю Туряниці  на вулицю Рит;

         2.  Перейменувати потік «Москва»  по вул. Довженка на потік «Сільський потік».

3. Доручити виконавчому комітету міської ради:

 – укласти договори на виготовлення вказівних табличок на в’їздах до вулиць, які  перейменували.

– оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб-сайті Рахівської міської ради.

4. Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, застосовувати нові найменування вулиць.

5. Доручити секретарю міської ради Д.Д. Брехлічук  направити відповідні листи для внесення нових назв вулиць та потічка до відповідних установ  та організації.

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                            В.В. Медвідь


 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №60

м. Рахів

 

Про затвердження списку громадян,  для

отримання матеріальної допомоги

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року   №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі 49300,00  грн.  згідно додатку №1.

2. Затвердити список на виплату допомоги членам сімей учасників АТО в сумі 6000,00 грн.  згідно додатку №2.

3.Затвердити список громадян на виділення матеріальної допомоги повернутої з ВАТ „Ощадбанк” за грудень 2015 року в сумі 17000,00 грн.  згідно додатку №3.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь


 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №61

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

від 23.12.2015р. №28 „Про міський

бюджет на 2016 рік”

 

У відповідності до статті 14, 23, п. ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    наказу Міністерства фінансів України №2  від 05.01.2016 року „Про затвердження змін до бюджетної класифікації України”, висновку фінансового управління Рахівської РДА від 12.02.2016 р. №12-14/18,міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити зміни до  доходів міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 1, до цього рішення.

2.   Затвердити   зміни видатків    в межах загального обсягу міського бюджету  на 2016  рік згідно з додатком 2, до цього рішення.

3.   Спрямувати залишки кошів міського бюджету, що утворилися  станом на 01 січня 2016 року згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.  Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2016 рік згідно з додатком 4 цього рішення.

5.  Затвердити зміни до „Переліку об’єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2016 році” згідно з додатком 5, цього рішення.

6.   Затвердити зміни до „Переліку програм соціально-культурного розвитку , фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2016році „ згідно з додатком 6, цього рішення.

7. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

Міський голова                                                                             В.В.Медвідь

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №62

м. Рахів

 

Про відміну рішення №348 від 10.12.2007 року

із внесеними в нього змінами

 

Відповідно до ст.12, 122, Земельного кодексу України, керуючись п.34 ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Відмінити рішення 23-ї сесії 5-го скликання Рахівської міської ради №348 від 10.12.2007 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення забудованої земельної ділянки в користування на умовах оренди «Ужгородському коньячному заводу» (із внесеними в нього змінами рішенням сесії Рахівської міської ради  від 13.03.2008 року №430) в зв’язку з необхідністю відведення земельних ділянок учасникам бойових дій та учасникам АТО.

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №63

м. Рахів

 

Про надання дозволу на розробку проекту

детального плану території щодо зміни

цільового призначення земельної ділянки

 

Відповідно до статей 19, 21, ч.4 ст. 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації ”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 „ Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації”, керуючись ст. 31 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Надати дозвіл на розробку проекту детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 45 площею  – 0,50 га із земель промисловості у землі житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд) для передачі учасникам бойових дій та учасникам АТО.

2. Апарату Рахівської міської ради замовити проектну документацію у відповідної ліцензованої організації та провести оплату за виконані роботи.

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №64

м. Рахів

 

Про надання дозволу на розробку детальних

планів територій та внесення змін в рішення

 

Розглянувши звернення громадян про розробку детальних планів територій, відповідно до ч.3 ст.10, статей 19, 21, ч.3 ст. 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації”, керуючись ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

       1. Надати дозвіл на розробку детальних планів територій:

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Чорновола, б/н на земельну ділянку площею – 0,0537 га гр.                                 мешканці с. Розтоки, 57;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довженка, 221 на земельну ділянку площею – 0,1000 га гр.                                 мешканці м. Рахів, Вербник, 4 кв.36;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, 36 на земельну ділянку площею – 0,0346 га гр.                   мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 36;

 

 

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, б/н на земельну ділянку площею – 0,0581 га гр.                            мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 20;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша, 50 «а» на земельну ділянку площею – 0,1000 га громадянам                        мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 50 «а»                    мешканцю м. Київ, вул. Михайла Донця, 17/46 кв.162.

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 17 на земельну ділянку площею – 0,0933 га гр.                                    мешканці м. Рахів, вул.  Перемоги, 17;

– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Миру, 236  «а» на земельну ділянку площею – 0,0033 га гр.                            м. Рахів, вул.  Миру, 236 кв.4;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 34, на земельну ділянку площею – 0,0242 га гр.                              мешканці м. Рахів, вул. Вербник 4 кв.2;

– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, на земельну ділянку площею – 0,0100 га                       мешканцю м. Рахів, вул.  Довженка, 197;

– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Верховинська, б/н, на земельну ділянку орієнтовною площею – 0,0034 га гр.                            мешканці м. Київ, вул.  Бажана, 24/1 кв.235;

– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Верховинська, б/н, на земельну ділянку орієнтовною площею – 0,0028 га                                 мешканцю м. Рахів, вул.  Верховинська, 17.

2. Внести зміни в рішення сесії Рахівської міської ради №896 від 22.10.2015 року в частині зміни площі земельної ділянки з «площі – 0,0106 га» на площу – 0,0087 га» та викласти в такій редакції «надати дозвіл на розробку проекту детального плану території гр.                       мешканці м. Рахів, вул. Затінкова, 16 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Ватутіна, б/н, загальною площею – 0,0087 га».

 

 

 

Міський голова                                                                       В.В. Медвідь

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №65

м. Рахів

 

Про надання дозволу на розробку

детальних планів території щодо зміни

цільового призначення земельних ділянок

 

 

Розглянувши звернення громадян Брана Ю.Д., Чонко С.І. та Писар А.В., відповідно до ч.3 ст.10, статей 19, 21, ч.4 ст. 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації ”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 „ Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації”, керуючись ст. 31 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Надати дозвіл на розробку детальних планів території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок:

– власником якої є гр.                           мешканець Полтавської області, м. Тирятин, вул. Цибаня, 18 «а» (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2015 року) із земель для ведення особистого селянського господарства за адресою м. Рахів, вул. Ядерин, б/н, площею – 0,3825 га (кадастровий номер якої – 2123610100:38:001:0002) – у землі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

 

 

– власником якої є гр.                            мешканець м. Рахів, вул. Залізнична, 8 «а» (згідно договору дарування земельної ділянки від 22.05.2015 року) із земель для ведення особистого селянського господарства за адресою            м. Рахів, вул. Ядерин, б/н, площею – 0,1280 га (кадастровий номер якої – 2123610100:35:005:0005) – у землі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

– власником якої є громадяни                            мешканка м. Рахів, вул. Київська, 1 та                           мешканка м. Рахів, вул. Київська, 1 (згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.12.2015 року) із земель для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за адресою м. Рахів, вул. Київська, 1, площею – 0,0152 га (кадастровий номер якої – 2123610100:45:001:0026) – у землі для будівництва та обслуговування закладів торгівлі.

 

 

 

 

Міський голова                                                              В.В. Медвідь

 

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №66

м. Рахів

 

Про затвердження детальних

планів територій

 

Розглянувши звернення громадян, відповідно до ст. 16,19, Закону України  „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, враховуючи проведені громадські слухання, керуючись п. 42 ч.1, ст.26, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

 

 

1.Затвердити детальні плани територій:

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, 182 «а», площею – 0,1000 га у спільну сумісну власність громадянам                            та                  , мешканцям м. Рахів, вул. Київська, 182 «а»;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партизанська, б/н (біля будинку №95), площею – 0,0732 га                            , мешканці м. Рахів, вул. Туряниці, 15;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 90, площею – 0,0093 га у спільну сумісну власність громадянам                        мешканцю м. Рахів, вул. Шевченка, 90 та                                      мешканці м. Рахів, вул. Шевченка, 90 «а».

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №67

м. Рахів

 

Про надання дозволу на розробку проектів

землеустрою щодо відведення земельних

ділянок у власність та внесення змін в рішення

Рахівської міської ради №32 від 23.12.2015 року

 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, керуючись статями 12,89,118,121, 122 Земельного кодексу України п. 34. ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Надати дозвіл на розробку проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам:

–                       мешканці м. Рахів, вул. Вербник, 4 кв.36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довженка, 221, площею – 0,1000 га;

–                         мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 50 «а» та Шемота Степану Степановичу, мешканцю м. Київ, вул. Михайла Донця, 17/46 кв.162 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша, 50 «а», площею – 0,1000 га;

–                мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 36 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, 36, площею – 0,0346 га;

–               мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 20 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, б/н, площею – 0,0581 га;

–                  мешканці м. Рахів, вул. Вербник, 4 кв.36 для ведення особистого селянського господарства по вул. Довженка, (біля будинку №221), площею – 0,2577 га;

 

 

–                    мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 50 «а» та Шемота Степану Степановичу, мешканцю м. Київ, вул. Михайла Донця, 17/46 кв.162 для ведення особистого селянського господарства по вул. Довбуша, (біля будинку №50 «а»), площею – 0,1324 га;

–                  мешканці м. Рахів, вул. Перемоги, 17 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 17, площею – 0,0933 га;

–                         мешканцю м. Рахів, вул.  Миру, 236 кв.4 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Миру, 236  «а», площею – 0,0033 га;

–                     мешканцю м. Рахів, вул. Партизанська, 87 для ведення особистого селянського господарства по вул. Партизанська, (біля будинку №87) площею – 0,0048 га;

–                               мешканці м. Рахів, вул. Вербник 4 кв.2, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Перемоги, 34, площею – 0,0242 га;

–                      мешканці м. Рахів, вул. Воз’єднання, 28 для ведення особистого селянського господарства по вул. Миру, урочище «Царина», площею – 0,0180 га;

–                           мешканці м. Київ, вул.  Бажана, 24/1 кв.235 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Верховинська, б/н, орієнтовною площею – 0,0034 га;

–                         мешканцю м. Рахів, вул.  Верховинська, 17  для індивідуального гаражного будівництва по вул. Верховинська, б/н, орієнтовною площею – 0,0028 га;

2. Внести зміни в рішення сесії Рахівської міської ради №32 від 23.12.2015 року в частині зміни адреси прописки з «вул. Воз’єднання, 28» на «вул. Богдана Хмельницького, 19» та викласти вищезгадане рішення в такій редакції «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.                           мешканцю м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 19, для ведення особистого селянського господарства по вул. Пушкіна, (біля будинку №21), площею 0,2586 га».

 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №68

м. Рахів

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок та передачі їх

у власність громадянам

 

 

Розглянувши звернення громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність, керуючись  статями 12,118,121,122,125 Земельного кодексу України, п.34 ч.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам:

–               мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 4 кв.24 для індивідуального садівництва по вул. Богдана Хмельницького, б/н, площею – 0,0026 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:30:002:0057;

–                    мешканці м. Рахів, вул. Довженка, 339 для ведення особистого селянського господарства по вул. Довженка, б/н, площею – 0,3228 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:22:002:0021;

–                 мешканці м. Рахів, вул. Партизанська, 20 для ведення особистого селянського господарства по вул. Щорса, б/н, площею – 0,3186 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:26:001:0020;

–          мешканці м. Рахів, вул. Верховинська, 11 кв.1 для ведення особистого селянського господарства по вул. Буркут, (біля будинку №130), площею – 0,5714 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:47:002:0017;

–          мешканці м. Рахів, вул. Верховинська, 11 кв.2 для ведення особистого селянського господарства по вул. Буркут, (біля будинку №130), площею – 0,2179 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:47:002:0016;

–          мешканцю м. Рахів, вул. Петрова, 39 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павла Тичини, б/н, площею – 0,0950 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:26:001:0019;

–                  мешканці м. Рахів, вул. Шевченка, 90 «а» для ведення особистого селянського господарства по вул. Шевченка, (біля будинку №90 «а»), площею – 0,0080 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:02:004:0042;

–                          мешканці м. Рахів, вул. Петрова, 48 для ведення особистого селянського господарства по вул. Довженка, урочище Малий Менчіл загальною площею – 0,1130 га (ділянка №1 площею – 0,0050 га ділянка №2 площею – 0,1080 га). Кадастровий номер ділянки №1 -2123610100:19:003:0010, Кадастровий номер ділянки №2 -2123610100:19:003:0009;

–                     та                          мешканцям м. Рахів, вул. Київська, 115 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павла Тичини, б/н, площею – 0,0857 га у спільну сумісну власність. Кадастровий номер якої – 2123610100:42:001:0015;

–                       та                      мешканцям м. Рахів, вул. Київська, 182 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, 182 «а», площею – 0,1000 га у спільну сумісну власність. Кадастровий номер якої – 2123610100:41:002:0032;

–                 мешканці м. Рахів, вул. Туряниці, 15 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Партизанська, б/н (біля будинку №95), площею – 0,0732 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:16:004:0008;

–                    мешканцю м. Рахів, вул. Партизанська, 66 для ведення особистого селянського господарства по вул. Гагаріна, б/н, площею – 0,6314 га. Кадастровий номер якої – 2123610100:17:002:0016;

–                            мешканцю м. Рахів, вул. Шевченка, 90 та                    мешканці м. Рахів, вул. Шевченка, 90 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 90, площею – 0,0093 га у спільну сумісну власність. Кадастровий номер якої – 2123610100:02:004:0041.

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №69

м. Рахів

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

та зміну її цільового призначення

 

 

Розглянувши звернення гр.                 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної  власності, цільове призначення якої змінюється, керуючись статями 12, 20, Земельного кодексу України, ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення із – земель наданих для ведення особистого селянського господарства у – землі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Павла Тичини, б/н, площею – 0,0949 га, власником якої є гр.                    мешканець                м. Рахів, вул. Тичини, 16.

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №70

м. Рахів

 

Про розірвання договору

оренди земельної ділянки

 

 

Розглянувши звернення ФОП Івасюк Е.С. щодо розірвання договору оренди земельної ділянки укладеного між Рахівською міською радою та ФОП Івасюк Е.С., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі» ст. 127,128 «Земельного кодексу України», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки розташованої за адресою м. Рахів, вул. Київська, 219, цільове призначення якої для обслуговування  нежитлової будівлі (лісопильного цеху з побутовими приміщеннями) площею – 0,9562 га, який укладено між Рахівською міською радою та ФОП Івасюк Е.С.  зареєстрованого за (№040924600018 від 04.12.2009 року) у зв’язку з повним погашенням розстрочки платежу за викуп вищевказаної земельної ділянки.

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №71

м. Рахів

 

Про затвердження протоколу  №1  засідання

узгоджувальної комісій Рахівської міської ради

від 10.02.2016 року

 

Розглянувши протокол №1 засідання узгоджувальної комісії Рахівської міської ради від  10.02.2016 року та  керуючись ст. 12, 118, 121, 122, 125, 158, Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити протокол №1 засідання узгоджувальних комісій Рахівської міської ради від 10.02.2016 року:

– погодити межі земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, (біля будинку №7) площею 0,0258 га на ім’я Второй Євген Михайлович без погодження сусіднього землекористувача Чупак Марії Іванівни.

 

 

Міський голова                                                              В.В. Медвідь

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання узгоджувальної комісії Рахівської міської ради

від 10.02.2016 року                                                                                    м. Рахів

 

 

Присутні:

Голова узгоджувальної комісії – Кабаль М.В.

Секретар узгоджувальної комісії – Варга М.М.

Члени комісії:  Моолдавчук В.М., Штадлер В.В., Косівський М.І.

 

Порядок денний:

 

1.Про розгляд звернення гр. Второго Євгена Михайловича, мешканця м. Ужгород, вул. Івана Франка, 56 щодо погодження меж земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, (біля будинку №7) площею 0,0258 га без погодження суміжних землекористувачів Чупак М.І. та Репарук А.А.

2.Про розгляд звернення гр. Марущак Ніни Григорівни, мешканки м. Рахів, вул. Горького, 5 кв.7 щодо погодження меж земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вул. Шевченка, (біля будинку №104) площею 0,0152 га без погодження суміжних землекористувачів Штадлер та Павлюк С.Ю.

 

По першому питанню:

         Слухали: голову узгоджувальної комісії Кабаль М.В., який ознайомив комісію із зверненням гр. Второго Євгена Михайловича, мешканця м. Ужгород, вул. Івана Франка, 56 щодо погодження меж земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, (біля будинку №7) площею 0,0258 га без погодження суміжних землекористувачів Чупак М.І. та Репарук А.А.

Виступили:

Голова узгоджувальної комісії Кабаль М.В. запитав гр. Чупак М.І. чи є в неї претензії щодо меж земельної ділянки на яку гр. Второй Є.М. виготовляє проектну документацію.

Громадянка Чупак М.І. пояснила, що претензій до меж земельної ділянки яку використовує гр. Второй Є.М. вона немає, але підписувати відмовляється.

Також гр. Чупак М.І. сказала, що вона підпише акт прийому – передачі межових знаків на зберігання лише після того, як гр. Второй Є.М. демонтує господарську споруду, яка розташована на відстані приблизно 3 м від межі його земельної ділянки на землях спільного користування.

При розгляді звернення на місцевості порушення меж земельної ділянки не виявлено.

Земельна ділянка, яку приватизовує гр. Второй Є.М. межує із земельною ділянкою гр. Чупак А.А., який на даний час відсутній на засіданні комісії в зв’язку з перебуванням за межами області та гр. Чупак М.І. з якою громадянин Второй Є.М. знаходиться в неприязних відносинах.

          Вирішили: погодити межі земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, (біля будинку №7) площею 0,0258 га без погодження суміжного землекористувача Чупак М.І. та пропонувати сесії Рахівської міської ради затвердити протокол засідання комісії по даному питанню.

 

По другому питанню:

          Слухали: голову узгоджувальної комісії Кабаль М.М. який ознайомив комісію із зверненнями гр. Марущак Ніни Григорівни, мешканки м. Рахів, вул. Горького, 5 кв.7 щодо погодження меж земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва по вул. Шевченка, (біля будинку №104) площею 0,0152 га без погодження суміжних землекористувачів Штадлер та Павлюк С.Ю.

Виступили:

Голова узгоджувальної комісії Кабаль М.В. запитав громадянку Павлюк Світлану Юріївну чому вона відмовляється підписувати акт прийому – передачі межових знаків на зберігання.

Гр. Павлюк С.Ю. відповіла, що вона не давала жодної згоди (усної чи письмової) на те, щоб гр. Марущак Н.Г. виготовляла документи по приватизації земельної ділянки площею 0,0152 га для ведення садівництва, оскільки вона являється власником житлового будинку за №104 по вул. Шевченка та користувачем земельної ділянки орієнтовною площею 0,0850 га.

Земельна ділянка, яку приватизовує гр. Марущак Н.Г. межує із земельною ділянкою гр. Штадлер ., яка на даний час перебуває за межами країни, тому не має можливості погодити межі земельної ділянки та гр. Павлюк С.Ю. з якою громадянка Марущак Н.Г. знаходиться в неприязних відносинах.

          Вирішили: погодити межі земельної ділянки згідно проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва по вул. Шевченка, (біля будинку №104) площею 0,0152 га без погодження суміжного землекористувача Штадлер

Щодо погодження збоку гр. Павлюк С.Ю. комісія пропонує вийти на місцевість, а громадянам Павлюк С.Ю. та Марущак Н.Г. намагатися дійти згоди.

Комісія пропонує сесії Рахівської міської ради затвердити протокол засідання комісії по даному питанню.

 

Голова узгоджувальної комісії                                                        М.В. Кабаль

Секретар комісії                                                                               М.М. Варга

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №72

м. Рахів

 

Про затвердження звіту про експертну грошову

оцінку земельної ділянки та її продаж

 

Розглянувши звернення громадянина Чундак В.В. та матеріали (звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки), про продаж земельної ділянки керуючись статями 12, 127,128 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка намічена для викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) в м. Рахів, вул. Київська, 164, що знаходиться в оренді гр. Чундак Владислава Володимировича, мешканця вул. Миру, 236 кв.6 м. Рахів.

2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0290 га в розмірі

29 957 грн. 07 коп. (без ПДВ) з розрахунку 103,30 грн. за один м.кв., на підставі експертної грошової оцінки.

3. Продати Чундаку Владиславу Володимировичу земельну ділянку площею 0,0290 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину) в м. Рахів, вул. Київська, 164, з розрахунку 180 грн. за 1 м.кв. в сумі 52 200  грн без ПДВ.

4. Встановити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен бути укладений протягом одного місяця з моменту прийняття цього рішення.

5. Роз’яснити гр. Чундак В.В. про необхідність виконання обов’язків власника земельної ділянки згідно вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

6. Доручити міському голові Медвідь В.В. підписання договору купівлі-продажу вищезгаданої земельної ділянки.

 

 

Міський голова                                                            В.В. Медвідь

 

 

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №73

м. Рахів

 

 

Про затвердження звіту про експертну грошову

оцінку земельної ділянки та її продаж

 

Розглянувши звернення громадянки Тафійчук Н.В. та матеріали (звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки), про продаж земельної ділянки керуючись статями 12, 127,128 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка намічена для викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Рахів, вул. Карпатська, 14, що знаходиться в оренді гр. Тафійчук Наталії Василівни, мешканки м. Рахів, вул. Підгірна, 3 «б».

2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0195 га в розмірі      19 753 грн. 50 коп. (без ПДВ) з розрахунку 101,30 грн. за один м.кв., на підставі експертної грошової оцінки.

3. Продати Тафійчук Наталії Василівни земельну ділянку площею 0,0195га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Рахів, вул.Карпатська, 14 з розрахунку 200 грн. за 1 м.кв. в сумі 39 000  грн без ПДВ.

4. Встановити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен бути укладений протягом одного місяця з моменту прийняття цього рішення.

5. Роз’яснити гр. Тафійчук Н.В. про необхідність виконання обов’язків власника земельної ділянки згідно вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

6. Доручити міському голові Медвідь В.В. підписання договору купівлі-продажу вищезгаданої земельної ділянки.

 

Міський голова                                                                      В.В. Медвідь

 

 

Рахівська міська рада

п’ята сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  16 лютого 2016  року  №74

м. Рахів

 

Про затвердження звіту про експертну грошову

оцінку земельної ділянки та її продаж

 

Розглянувши звернення громадянки Тафійчук Н.В. та матеріали (звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки), про продаж земельної ділянки керуючись статями 12, 127,128 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка намічена для викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Рахів, вул. Карпатська, 14, що знаходиться в оренді гр. Тафійчук Наталії Василівни, мешканки м. Рахів, вул. Підгірна, 3 «б».

2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0039 га в розмірі

4 013 грн. 10 коп. (без ПДВ) з розрахунку 102,90 грн. за один м.кв., на підставі експертної грошової оцінки.

3. Продати Тафійчук Наталії Василівни земельну ділянку площею 0,0039га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Рахів, вул.Карпатська, 14 з розрахунку 200 грн. за 1 м.кв. в сумі 7 800  грн без ПДВ.

4. Встановити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен бути укладений протягом одного місяця з моменту прийняття цього рішення.

5. Роз’яснити гр. Тафійчук Н.В. про необхідність виконання обов’язків власника земельної ділянки згідно вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

6. Доручити міському голові Медвідь В.В. підписання договору купівлі-продажу вищезгаданої земельної ділянки.

 

 

Міський голова                                                                        В.В. Медвідь