• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради №713 від 11 вересня 2014 року м. Рахів Про визнання переможця концесійного конкурсу та затвердження проекту договору концесії
опубліковано: 15.09.2014р. о 16:19, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ятдесят дев’ята сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 вересня 2014  року  №713

м. Рахів

 

Про визнання переможця концесійного конкурсу

та затвердження проекту договору концесії

 

Відповідно до ст. 406 Господарського Кодексу України, Законів України «Про концесію», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо – , теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового концесійного договору» від 12.04.2000 р. № 643, «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються в концесію» від 12.04.2000 р. № 642, «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів» від 12.04.2000 р. № 639, на виконання рішення 58 сесії 6-го скликання Рахівської міської ради «Про затвердження конкурсної документації, утворення конкурсної комісії, оголошення конкурсу на передачу в концесію об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Рахів»  від 23 липня 2014  року  №697, враховуючи протокол засідання конкурсної комісії №2 від 08.09.2014 р., керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити результати концесійного конкурсу та визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕС»переможцем конкурсу з передачі в концесію об’єктів централізованого теплопостачання (обладнання, склади для зберігання палива, мереж теплопостачання), що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Рахів, що розташований за адресою м.Рахів, вул.Б.Хмельницького, 70.

2. Затвердити проект договору концесії на об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів (обладнання, склади для зберігання палива, мереж теплопостачання) (додаток №1).

3. Включити в договір концесії пропозиції та зобов’язання Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕС» згідно поданого інвестиційного проекту.

4.  Затвердити розмір річного концесійного платежу за передані у концесію об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів (обладнання, склади для зберігання палива, мережі теплопостачання) в сумі 291339,18 (двісті дев’яносто одна тисяча триста тридцять дев’ять грн. вісімнадцять копійок)    (додаток №2).

5. Конкурсній комісії повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕС» про визнання його переможцем концесійного конкурсу у п’ятиденний строк, та запросити на переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору та його підписання.

6. Доручити міському голові підписати договір з передачі в концесію об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Рахів (обладнання, склади для зберігання палива, мереж теплопостачання) з переможцем конкурсу Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕС» у встановлені терміни згідно чинного законодавства.

7. Начальнику КП « Рахівтеплокомуненерго» та КП  « Рахівтепло » Ластовичаку  Ю.Ю. забезпечити передачу об’єкта концесії переможцю концесійного конкурсу Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕС» згідно матеріалів інвентаризації.

8. Результати концесійного конкурсу опублікувати в газеті «Зоря Рахівщини».

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Бочкора П.Ю. та постійну комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування (Бокотей В.С.).

 

 

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

 

            Додаток  №1                                                                                 до рішення міської ради  №713

59 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  11.09..2014 р.

КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР №

на об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів Закарпатської області (обладнання,склади для зберігання палива,мережі теплопостачання)

 

м.Рахів Закарпатської області                                          «___»_________ 20_____року

 

 

Рахівська міська рада, код ЄДРПОУ _______, яка розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Рахів, вул.Миру, буд. 34 в особі Голови Думин Ярослава Васильовича, який діє згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280/97-ВР та у відповідності до п. ___ рішення ___-ої сесії Рахівської міської ради від ____р. №___ “Про визначення переможця концесійного конкурсу на об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів Закарпатської області” (далі – Концесієдавець), з однієї сторони, і

_________________, код ЄДРПОУ ______, яке розташоване за адресою: ________________________в особі директора ______, яка діє на підставі Статуту, державну реєстрацію якого проведено _____р. номер запису _____ та рішення загальних зборів учасників ТОВ «_______» від ___ 2013 року (далі – Концесіонер), з іншої сторони, уклали цей концесійний договір про наступне:

Терміни:

Концесіянадання з метою задоволення громадських потреб Рахівською міською радою (Концесієдавцем) на підставі концесійного договору на платній та строковій основі ______________________ права на управління (експлуатацію) об’єктом концесії (строкове платне володіння), за умови взяття Концесіонером на себе зобов’язань по управлінню (експлуатації) та поліпшенню об’єкта концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;

Інвестиції в об’єкт концесії (інвестиційні вкладення) – види майнових цінностей, які вкладаються Концесіонером згідно з Інвестиційною Програмою у розвиток, поліпшення, реконструкцію, модернізацію й технічне переоснащення майна (надалі поліпшення майна), отриманого в концесію, з метою забезпечення якісними послугами з виробництва,транспортування і постачання тепла підприємствам, установам, організаціям та мешканцям м.Рахів.

Такими цінностями можуть бути:

– грошові кошти (крім державних коштів, амортизаційних відрахувань, що нараховуються на основні засоби, які отримані в концесію або створені у зв’язку з виконанням умов концесійного договору); прибутки від управління (експлуатації) об’єкта концесії; рухоме й нерухоме майно; інші цінності і кошти.

Обсяги Інвестиційних вкладень та напрями їх використання зазначені в Інвестиційній програмі (Додаток №3 до цього договору)

Інвестиційна програма – напрямки та обсяги використання інвестиційних вкладень (перелік заходів із зазначенням їх вартості), які Концесіонер зобов’язується здійснити з метою поліпшення майна, отриманого в концесію. Інвестиційна програма викладена в Додатку №3 до концесійного договору. За погодженням сторін Інвестиційна програма може бути змінена.

Концесійні платежі плата, обумовлена у пункті 5 цього договору, яку вносить Концесіонер за право управління (експлуатації) об’єкту концесії.

Об’єкт концесії – обладнання,склади для зберігання палива,мережі теплопостачання (місце розташування за адресою :90600,Закарпатська обл.,м.Рахів,вул.Б.Хмельницького,70)

 

1.Предмет концесійного договору

1.1. Концесієдавець надає на 25 років Концесіонерові право здійснювати управління (експлуатацію) об’єктом концесії і здійснювати його поліпшення з метою  забезпечення послугами з виробництва,транспортування і постачання тепла підприємствам,установам,організаціям та мешканцям м.Рахів за умови сплати концесійних платежів і виконання інших умов цього договору.

1.2. Об’єктом концесії за цим Договором є обдаднання,склади для зберігання палива та мережі теплопостачання що знаходиться на балансі КП”Рахівтеплокомуненерго” та КП”Рахівтепло”загальною вартістю згідно незалежної оцінки _________________грн. Місцезнаходження, склад та вартість майна, що входить в цілісний майновий комплекс визначається в Додатку № 1 до цього договору.

 

2.Фінансування об’єкта концесії

2.1. Фінансування об’єкта концесії здійснюється у відповідності з кошторисом витрат на його утримання (експлуатацію), і складається з суми витрат на поліпшення майна (в тому числі інвестиційних вкладень), а також витрат Концесіонера, зазначених в п.13 цього договору та концесійних платежів, а також інших витрат Концесіонера і Концесієдавця.

Кошторис витрат складається та затверджується Концесіонером.

2.2. Інвестиційні вкладення в об’єкт концесії здійснюються Концесіонером відповідно до Інвестиційної програми. Джерелами фінансування інвестиційних вкладень є власні та залучені кошти Концесіонера.

2.3. Витрати Концесіонера, зазначені в п.13 цього договору та концесійні платежі не вважаються інвестиційними вкладеннями Концесіонера в об’єкт концесії й не включаються в суму витрат на поліпшення майна об’єкту концесії.

2.4. Відшкодування інвестиційних вкладень та інших витрат Концесіонера на поліпшення майна, отриманого в концесію, здійснюється у порядку передбаченому цим договором.

 

3.Права й обов’язки Концесієдавця

3.1. Концесієдавець має право:

3.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням Концесіонером умов даного договору.

3.1.2. Вимагати дострокового розірвання, даного договору у випадку порушення Концесіонером його умов.

3.1.3. Вимагати від Концесіонера відшкодування збитків у випадку погіршення стану об’єкта концесії, що відбулося з вини Концесіонера.

3.1.4. Протягом строку дії договору концесії встановлювати напрямки, форми, строки і обсяги фінансування поліпшень основних фондів об’єкта концесії за рахунок коштів бюджету територіальної громади м.Рахів Закарпатської обл., у тому числі за рахунок концесійних платежів. При  цьому напрямки та строки фінансування поліпшень майна за рахунок Концесієдавця не повинні суперечити концесійній діяльності Концесіонера.

3.1.5. Одержувати від Концесіонера інформацію, необхідну для реалізації своїх прав і виконання обов’язків.

3.1.6. Здійснювати контроль за станом об*єкта переданого в концесію у строки узгоджені з Концесіонером але не менше одного разу на рік.За результатами обстеження сладається протокол.

3.2. Концесієдавець зобов’язаний:

3.2.1. Передати Концесіонеру об’єкт концесії згідно акту приймання-передачі в строк – не пізніше 30 календарних днів від дати укладання цього договору

3.2.2. Надати Концесіонеру в строк – не пізніше 30 календарних днів від дати укладання цього договору в повному обсязі  пакет документів, необхідний для здійснення управління об’єктом концесії, а саме:

– засвідчену   копію   рішення  Рахівської міської ради ради про   надання   об’єкту концесії в концесію;

– копії технічної документації: технічних паспортів на нерухоме майно, державних актів на право користування землею, експертну оцінку об’єкту концесії тощо;

– копії документів щодо податкової, статистичної та бухгалтерської звітності, іншу документацію, необхідну для забезпечення нормальної роботи об’єкта концесії.

3.2.3. Вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань (Форма звіту – відповідно до Додатка № 2 до договору).

3.2.4. Зберігати комерційну таємницю Концесіонера.

3.2.5. Не втручатися в господарську діяльність Концесіонера.

3.2.6. У відповідності до діючого законодавства та цього договору своєчасно затверджувати (погоджувати) ціни (тарифи) на послуги з постачання тепла, які надаються Концесіонером, в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням граничного рівня рентабельності, встановленого чинним законодавством. У разі зміни законодавства сторони обов’язково вносять зміни до встановлених цим договором рівнів рентабельності.

3.2.7. Забезпечити надання Концесіонеру, у порядку встановленому чинним законодавством, земельних ділянок, необхідних для надання послуг з виробництва,транспортування і постачання тепла .

3.2.8. Передати Об’єкт концесії вільним від будь-яких обтяжень, заборон та вимог зі сторони третіх осіб.

3.2.9. При розгляді питань, що стосуються діяльності Концесіонера, та/або можуть вплинути на його діяльність запрошувати представників Концесіонера та забезпечувати отримання ними інформації про майбутній розгляд таких питань органами місцевого самоврядування за п’ять календарних днів до їх безпосереднього розгляду, за винятком ситуацій, що потребують термінового вирішення.

3.2.10. Після закінчення строку дії Договору або його припинення прийняти Об’єкт концесії від Концесіонера згідно діючого законодавства.

3.2.11. Сприяти Концесіонеру в реалізації його прав та обов’язків за цим Договором.

3.2.12. У встановленому законом порядку та строки здійснити державну реєстрацію цього Договору.

3.2.13. Розглядати та приймати рішення, в терміни визначені законодавством, стосовно питань висунутих Концесіонером в межах його господарської діяльності та вирішення яких належить до компетенції Концесієдавця.

3.2.14. Концесієдавець має також й інші права і обов’язки, передбачені цим договором і законодавством України.

 

4.Права й обов’язки Концесіонера

4.1. Концесіонер має право:

4.1.1. Здійснювати підприємницьку діяльність на основі управління (експлуатації) об’єктом концесії.

4.1.2. Вимагати розірвання даного договору у випадку порушення Концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків в розмірі внесених інвестицій та не отриманого прибутку, заподіяних невиконанням умов договору.

4.1.3. На першочергове переважне продовження терміну дії цього договору у разі виконання його умов.

4.1.4. За узгодженням з Концесієдавцем за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого в концесію.

4.1.5. Одержувати плату за надані послуги та виконані роботи.

4.1.6. На відшкодування витрат, здійснених за узгодженням з Концесієдавцем у зв’язку з поліпшенням майна за рахунок отриманого прибутку.

4.1.7. Користуватись земельною ділянкою, необхідною для здійснення концесійної діяльності, відповідно до договору оренди земельних ділянок.

4.1.8. Залучати до виконання спеціальних робіт на Об’єкті концесії третіх осіб, в тому числі іноземні підприємства, організації та фізичних осіб, без попереднього погодження з Концесієдавцем.

4.1.9. Вносити пропозиції Концесієдавцю та органам місцевого самоврядування щодо формування тарифів на послуги теплопостачання.

4.1.10. Бути запрошеним та присутнім на всіх засіданнях Концесієдавця, що стосуються діяльності Концесіонера, та/або можуть вплинути на його діяльність.

4.1.11. Отримання пільг відповідно до умов діючого законодавства щодо сплати Концесійних платежів.

4.1.12. Залучати всіма незабороненими законодавством способами кошти від третіх осіб, в тому числі за рахунок отримання кредитів, позик, випуску облігацій та інших цінних паперів тощо.

4.1.13. У разі порушення Концесієдавцем умов Договору на розірвання цього Договору згідно з діючим законодавством.

4.1.14. На першочергове  продовження строку дії цього Договору.

4.1.15. Вимагати повернення майна, отриманого ним відповідно до умов цього Договору у концесію, з чужого незаконного володіння, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування шкоди, завданої майну громадянами, юридичними особами, Концесієдавцем.

4.1.16. У разі виникнення ситуації, яка здійснює загрозу нормальному функціонуванню об’єкта концесії та належному забезпеченню споживачів послугами з постачання тепла звернутися до Концесієдавця з метою внесення відповідних змін до цього договору та Інвестиційної програми, які нададуть змогу Концесіонерові уникнути такої ситуації.

4.1.17. Концесіонер має також інші права, передбачені законодавством України та цим договором.

4.2. Концесіонер зобов’язаний:

4.2.1. Виконувати умови даного договору.

4.2.2.Укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) із працівниками.

4.2.3.    Вкласти інвестиції, необхідні для поліпшення переданого у концесію майна, устаткування в строки, установлені Інвестиційною програмою (Додаток № 3 до договору).

4.2.4.    Погоджувати з Концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, які випливають із цього договору.

4.2.5. Використовувати на об’єкті концесії технології, матеріали, сировину й техніку вітчизняного виробництва та іноземні аналоги відповідно до умов цього договору.

4.2.6. Утримувати об’єкт концесії в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері централізованого теплопостачання.

4.2.7. Відповідати за виконання умов цього договору і законодавства України третіми особами, які притягнуті до виконання спеціальних робіт на об’єкті концесії.

4.2.8. Використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію, а також створених та (чи) придбаних на виконання концесійного договору.

4.2.9. Після закінчення строку, на який був укладений концесійний договір, передати об’єкт концесії в належному технічному стані Концесієдавцю згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері теплопостачання, а також відповідно до умов цього договору протягом 30 днів з моменту закінчення строку дії договору, а також передати земельні ділянки протягом 30 днів відповідно до діючого законодавства України й умовами договору оренди землі.

4.2.10. За рахунок власних коштів здійснювати видатки по залученню й обслуговуванню запозичених коштів, у випадку їх залучення.

4.2.11. Використовувати отриманий у концесію об’єкт за цільовим призначенням,забезпечити надання послуг з теплопостачання у гарантованих обсягах і належної якості   згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері теплопостачання.

4.2.12. Здійснювати діяльність з постачання тепла з обов’язковим додержанням ліцензійних умов.

4.2.13. Здійснювати заходи щодо екологічної безпеки виробництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

4.2.14. Здійснювати плату за землю, яка надана в користування Концесіонерові для здійснення концесійної діяльності, у порядку передбаченому діючим законодавством України.

4.2.15. Подавати Концесієдавцю щорічний звіт щодо використання Об’єкта концесії, коштів амортизаційних відрахувань та інвестицій.

4.2.16 .Концесіонер бере на себе відповідальність за безпеку експлуатації об*єкта концесії.

4.2.17. Концесіонер має також й інші права й обов’язки, передбачені даним договором і діючим законодавством України.

4.3. Концесієдавець не має права відмінити, призупинити дію, відібрати, змінити статус, обсяг повноважень, прав Концесіонера, наданих йому відповідно з цим Договором, окрім випадків передбачених цим Договором.

 

5. Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

5.1. За управління (експлуатацію) об’єкта концесії Концесіонер здійснює плату -концесійний платіж. Концесійний платіж сплачується Концесіонером за фактичне управління (експлуатацію) об’єкта концесії. Концесійний платіж нараховується з моменту передачі об’єкта концесії Концесіонеру за актом приймання-передачі та до моменту повернення об’єкта концесії Концесієдавцю за актом приймання-передачі. Суми концесійного платежу, що над міру перераховані до бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються Концесіонеру в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.

5.2. Концесійні платежі сплачуються щоквартально шляхом перерахування коштів на рахунок міського бюджету № ____________________________________________________________ в наступному порядку:

– концесіонер робить перший внесок за надання об’єкта в концесію, у розмірі _________ грн. (______________ гривень 00 копійок) протягом 10 робочих днів від дня підписання цього договору.

– наступні концесійні платежі за наступні квартали фактичного управління (експлуатації) об’єкта концесії вносяться незалежно від наслідків господарської діяльності, але в будь-якому випадку після підписання сторонами акта приймання-передачі об’єкта концесії, з періодичністю: щокварталу, в 5-денний строк від дати, встановленої для подачі  відповідних квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал – в 10-денний строк від дати, встановленої для подачі  річних бухгалтерських звітів (балансів), у розмірі, що встановлюється в порядку, передбаченому Методикою розрахунку концесійних платежів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №639 (розрахунок концесійних платежів зазначений в Додатку № 4 до цього договору).

5.3. За домовленістю між сторонами Концесіонерові можуть бути надані пільги щодо сплати концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки,відстрочки,повного або часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, про що сторонами укладається додаткова угода.

5.4. У разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи,надані концесіонеру у складі об*єкта концесії,виводяться з експлуатації у зв*язку з їх списанням або інших узгоджених з Концесієдавцем причин,внаслідок чого такі об*єкти не використовуються Концесіонером у його господарській діяльності,відбувається перерахунок розміру концесійного платежу щляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів,визначену на день надання їх у концесію,про що вносяться відповідні зміни до договору.

 

6. Умови передачі й повернення об’єкта концесії

6.1. Передача об’єкта в концесію здійснюється не пізніше 30 календарних днів після укладання   цього договору й оформляється актом приймання-передачі (форма акту наведена у Додатку № 5 до цього договору).

6.2. Передача в концесію об’єкта здійснюється за умови:

– наявності свідоцтв про право власності на нерухоме майно та технічної документації на споруди та обладнання, які передаються в концесію у складі об’єкта концесії;

– здійснення Концесієдавцем інвентаризації та оцінки майна, яке передається в концесію.

У випадку, якщо протягом 45 календарних днів від дати укладання цього договору об’єкт концесії не буде передано Концесіонеру в управління (експлуатацію) з вини Концесієдавця Концесіонер має право в односторонньому порядку припинити (розірвати) дію цього договору, а Концесієдавець зобов’язаний відшкодувати Концесіонеру здійсненні ним виплати згідно з пунктом 5.2 (перший внесок за надання об’єкта в концесію) та понесені витрати по інвестиційній програмі згідно цього Договору.

6.3. Майно, отримане в концесію, включається в баланс Концесіонера, із вказівкою, що дане майно отримане в концесію.

6.4. Правовий режим майна, яке надається в концесію або створюється на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України “Про концесії”.

6.5. Передача об’єктів у концесію не має на увазі перехід права власності на цей об’єкт до Концесіонера й не припиняє права комунальної власності на цей об’єкт.

6.6. Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене, створене, придбане за рахунок інвестицій на виконання умов концесійного договору майно залишається відповідно за Концесієдавцем.

6.7. Майно, що придбане Концесіонером на виконання концесійного договору, належить йому на праві власності й може переходити в комунальну власність територіальної громади територіальної громади м.Рахів Закарпатської обл. після закінчення терміну дії концесійного договору й відповідно до умов, передбачених чинним законодавством України й концесійним договором.

6.8. Концесіонерові належить право власності на прибуток, отриманий від управління (експлуатації) об’єктом концесії, а також на продукцію, отриману в результаті виконання умов концесійного договору.

6.9. Відчуження, оренда, вивід з експлуатації і ліквідація основних фондів, отриманих у концесію, створених у зв’язку з виконанням умов концесійного договору, або придбаних у рахунок інвестицій здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і відповідних рішень Концесієдавця та з узгодженням з ним.

6.10. Після закінчення строку, на який був укладений цей договір, у випадку його розірвання, ліквідації Концесіонера, у тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом, або анулювання ліцензії на здійснення діяльності з постачання тепла, Концесіонер зобов’язаний повернути Концесієдавцю об’єкт концесії в належному технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у сфері централізованого теплопостачання (з урахуванням фізичного зносу) разом з усіма поліпшеннями такого об’єкта за рахунок інвестицій, здійсненими за час концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань із урахуванням вкладених інвестицій, у тому числі, які не були компенсовані Концесіонером у результаті концесійної діяльності, а також нерозподілених амортизаційних відрахувань.

Крім того, у цьому випадку створене та придбане Концесіонером на виконання концесійного договору майно в частині, що не була компенсована Концесіонером у результаті концесійної діяльності, за домовленістю сторін може переходити до комунальної власності територіальної громади м.Рахів Закарпатської обл. У разі звернення Концесіонера про передачу означеного майна до комунальної власності територіальної громади м.Рахів Закарпатської обл., Концесієдавець може прийняти рішення про придбання такого майна відповідно до чинного законодавства України.

6.11. Повернення об’єкта концесії здійснюється у 30-денний строк після припинення дії цього договору і оформлюється актом приймання-передачі.

6.12. У випадку дострокового розірвання договору передача майна здійснюється в строк, установлений у додатковій угоді до концесійного договору, але не більше 60 днів.

6.13. Концесіонеру передаються для користування на умовах оренди земельні ділянки, які необхідні для здійснення управління об’єктом концесії. Земельні ділянки передаються на строк не менше строку дії цього договору. Умови договору оренди земельних ділянок визначаються окремо у відповідності до вимог діючого законодавства.

6.14. Концесієдавець зобов’язується на дату укладення цього Договору розробити та затвердити проекти відводу земельних ділянок та інші документи, що посвідчують право користування земельними ділянками, на яких розташований об’єкт концесії, провести технічну інвентаризацію та оформити технічні паспорти на все нерухоме майно, що складає об’єкт концесії та передати вказані документи Концесіонеру.

 

7. Види діяльності й ліцензування

7.1. За умовами даного договору Концесіонер здійснює наступні види діяльності, як концесійні: виробництва,транспортування і постачання тепла. Здійснення зазначеної діяльності повинно відбуватися з обов’язковим додержанням ліцензійних умов.

7.2. Концесіонер зобов’язується за свій рахунок одержати ліцензії на здійснення підприємницької діяльності з надання послуг з виробництва,транспортування і постачання тепла.

7.3. Ліцензії отримуються Концесіонером після підписання Сторонами цього Договору та його державної реєстрації, до початку виконання відповідних видів послуг. Копії отриманих ліцензій надаються Концесієдавцю.

 

8.Умови і обсяги поліпшення об’єкта концесії і порядок компенсації зазначених поліпшень

8.1. З метою використання об’єкта концесії для надання послуг з виробництва,транспортування і постачання тепла підприємствам,установам,організаціям та мешканцям м.Рахів Концесіонер здійснює поліпшення чи придбає майно в обсягах та порядку, передбачених Інвестиційною програмою.

8.2. Фінансування поліпшення майна згідно з Інвестиційною програмою здійснюється за рахунок Концесіонера в обсязі ____________ гривень. Також фінансування поліпшення майна, переданого в концесію, може здійснюватися за рахунок Концесієдавця у порядку, передбаченому цим договором, та додатково за рахунок частини чистого прибутку Концесіонера, який не використаний на відшкодування інвестиційних вкладень.

8.3. Концесієдавець зобов’язаний відшкодувати Концесіонеру витрати, зроблені ним у зв’язку із зазначеними у пунктах 8.1., 8.2. цього Договору поліпшенням, або вартість створеного (придбаного) майна в частині, що не була компенсована Концесіонером у результаті концесійної   діяльності, за умови розірвання цього Договору з ініціативи Концесієдавця.

У цьому разі, компенсування  витрат Концесіонера здійснюється шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Концесіонера не пізніше 10 днів з дати узгодження сторонами Договору вимоги про таке відшкодування, розмір якого визначається на підставі первинних документів, які підтверджують розмір цих втрат з врахуванням зносу та амортизації. Термін узгодження сторонами Договору вимоги про відшкодування витрат вказаних в першому абзаці даного пункту не повинен перевищувати 15 робочих днів.

 

9.Порядок використання амортизаційних відрахувань

9.1.Протягом усього терміну дії даного договору Концесіонер у порядку, передбаченому законодавством України, нараховує суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, отримані в концесію або створені на виконання умов концесійного договору.

9.2. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані в концесію або створені у зв’язок з виконанням умов даного договору, залишаються в розпорядженні Концесіонера й використовуються винятково на відновлення основних фондів, отриманих у концесію, або створених у зв’язку з виконанням умов даного договору.

 

10.Умови встановлення цін і тарифів

10.1 . Концесієдавець і Концесіонер прийшли до угоди щодо того, що:

ціни (тарифи) на послуги з постачання тепла підприємствам,установам ,організаціям  м.Рахів що надаються Концесіонером,  затверджуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Концесієдавець зобов’язується протягом 30 календарних днів від дати отримання від Концесіонера розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг затверджувати (погоджувати) ціни (тарифи) на послуги з постачання тепла в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво з урахуванням граничного  рівня рентабельності, встановленого чинним законодавством.

10.2. У разі зміни законодавства  сторони обов’язково вносять зміни до встановлених цим договором рівнів рентабельності.

10.3. У разі затвердження (погодження) цін (тарифів) нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг Концесієдавець зобов’язаний відшкодувати Концесіонеру різницю між затвердженим розміром цін (тарифів) та економічно обґрунтованими витратами на виробництво послуг.

10.4. Концесіонер звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань передбачених пунктом 5 цього договору у разі  не затвердження або затвердження (погодження) з вини Концесієдавця цін (тарифів) нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг без зобов’язання відшкодувати різницю в тарифах.

 

11.Використання вітчизняних матеріалів і сировини

11.1. Для виконання даного договору Концесіонер використовує сировину й матеріали в першу чергу вітчизняного виробництва, що відповідають діючим стандартам якості за інших рівних умов із сировиною й матеріалами, зробленими в інших країнах, за умови їхньої сертифікації на території України.

11.2. Концесіонер має право на власний розсуд використовувати у своїй діяльності по управлінню об’єктом концесії сировину, матеріали, техніку не вітчизняного виробництва інших держав, однак за умов, що якість таких сировини, матеріалів, техніки вища ніж вітчизняних аналогів, або у випадку якщо не має можливості використовувати аналогічні матеріали, сировину та техніку вітчизняного виробництва, або аналогічних матеріалів, сировини та техніки вітчизняного виробництва взагалі не існує, або зазначені аналогічні матеріали, сировина та техніка вітчизняного виробництва дорожча за іноземні аналоги, що сертифіковані для використання на території України.

 

12. Умови використання Концесіонером праці працівників – громадян України

12.1. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю працівників – громадян України 90 відсотків загальної чисельності, а також забезпечує:

– недопущення утворення заборгованості по заробітній платі перед працівниками в розмірі більше одного місячного фонду оплати праці;

– підвищення рівня заробітної плати відповідно до законодавства України з урахуванням інфляційних процесів і вимог Галузевої тарифної угоди;

– створення безпечних і нешкідливих умов праці;

– виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, створення для інвалідів умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації й інших соціально-економічних гарантій, передбачених діючим законодавством України;

– використання праці громадян інших держав відповідно до діючого законодавства України.

 

13.Страхування об’єкта концесії

13.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження Об’єкта концесії несе Концесіонер.

13.2. Майно, отримане Концесіонером у концесію, страхується Концесіонером на користь Концесіонера.

13.3. Концесіонер зобов’язаний протягом тридцяти днів після отримання Об’єкта концесії у концесію укласти договір про страхування цивільної відповідальності Концесіонера за наслідки його діяльності по експлуатації Об’єкту концесії та зобов’язаний здійснити страхування, яке обов’язкове згідно до законодавства України. Концесіонер самостійно без погодження із Концесієдавцем обирає страхову компанію та погоджує умови страхування.

13.4. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану Об’єкту концесії.

13.5. Концесіонер починає невідкладно роботи з відновлення робочого стану Об’єкту концесії після настання страхового випадку.

13.6. Концесіонер має надати Концесієдавцю всі страхові поліси і договори (копії).

 

14.Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань

14.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених цим договором, винна сторона несе відповідальність:

14.1.1. За порушення строків внесення концесійних платежів Концесіонер сплачує Концесієдавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми концесійного платежу за кожний день прострочення.

14.1.2.У разі порушення Концесієдавцем п. 8.3. цього Договору, Концесієдавець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від відповідної суми за кожний день прострочення.

14.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання ними зобов’язань за цим договором.

14.3.Збитки однієї сторони, які виникли внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов’язань за цим договором, відшкодовуються винною стороною в повному обсязі.

14.4. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених даним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

14.5. У випадку, якщо Концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати Концесієдавцю збитки, отримані в результаті цього, в повному обсязі (в обсязі вартості погіршеного або знищеного майна), або здійснити повне відновлення об’єкта концесії, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта відбулися не з його вини, і якщо ці збитки не були компенсовані відповідно до укладених договорів страхування майна, переданого в  концесію.

 

15.Обставини непереборної сили

15.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і які сторони не могли передбачити в момент його укладення. Форс-мажор ними обставинами є події, які об’єктивно не залежать від волі і дій сторін і роблять неможливим для будь-якої із сторін виконання зобов’язань за цим договором, а саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії, пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, війна або військові дії, блокада, а також суспільні безлади, страйки, що роблять виконання обов’язків сторін (сторони) по даному договору неможливим   (тимчасово неможливим) та інші обставини, що виникли не з вини сторін та перешкоджають належному виконанню зобов’язань за цим договором.

15.2. Строк виконання сторонами зобов’язань за цим договором відкладається на час дії форс-мажорних обставин. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою або відповідним уповноваженим органом країни, в якій виникли форс-мажорні обставини. Строк для повідомлення між сторонами про такі обставини – негайно. Надання достатніх доказів (відповідних документів) – протягом 30 календарних днів з моменту виникнення форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання та/або закінчення обставин непереборної сили (форс – мажорних обставин) позбавляє сторону, відносно якої такі обставини виникли, права посилатись на них як на підставу для звільнення від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх зобов’язань за цим договором.

 

 

16.Строк дії договору

 

16.1. Концесійний договір укладений на 25 років і діє з __ _______ 20___ р. по __ _______ 20___ р. включно.

 

17.Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання концесійного договору

17.1. Дія даного договору припиняється у випадку:

17.1.1. Закінчення Строку, на який він був укладений;

17.1.2. Загибелі об’єкта концесії або заподіяння йому шкоди, що виключає можливість його подальшої експлуатації;

17.1.3. Ліквідації Концесіонера за рішенням суду, у тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом;

17.1.4. Анулювання ліцензії, виданої Концесіонеру на здійснення діяльності з теплопостачання.

17.1.5 Даний договір може бути розірваний за письмовою згодою сторін з визначенням порядку компенсації витрат.

17.1.6. Реорганізація Концесіонера – юридичної особи не є підставою для зміни умов або розірвання даного договору.

17.1.7. Концесієдавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору у разі невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з вини Концесіонера. В такому випадку всі спірні питання вирішуються через суд, договір є розірваним з дати рішення суду, що вступило в законну силу.

17.1.8. Концесіонер має право в односторонньому порядку відмовитися від цього договору у разі невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з вини Концесієдавця. У такому разі договір є розірваним з дати рішення суду, що вступило в законну силу.

17.1.9. На вимогу кожної із сторін даний договір може бути розірваний за рішенням суду у випадку невиконання сторонами своїх зобов’язань, а також за інших підстав, передбачених діючим законодавством України.

17.1.10. У випадку виникнення обставин, що викликають необхідність зміни умов даного договору, сторона повинна попередити письмово іншу сторону не пізніше, ніж за 30 календарних днів. Про зміну умов цього договору складається додаткова угода, яка підписується Концесієдавцем і Концесіонером і є невід’ємною частиною цього договору.

 

18. Розв’язання спорів, які виникають із концесійного договору

18.1. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані із ним вирішуються шляхом переговорів, а у випадку не досягнення згоди між сторонами в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

19.Заключні положення

19.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

19.2. Термін дії цього договору може бути подовжений у випадку належного виконання Концесіонером умов концесійного договору за узгодженням з Концесієдавцем на аналогічний період.

19.3. Всі повідомлення, що направляються Сторонами один одному відповідно до цього Договору повинні бути вчинені у письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і вважаються поданими належним чином, якщо вони надіслані кур’єром, рекомендованою поштою. У такому випадку кореспонденція вважається отриманою після підтвердження повідомленням отримувача або поштовим звітом. Кореспонденція також може надсилатися за допомогою факсу з одночасним підтвердженням рекомендованим листом протягом 7 (семи) календарних днів з моменту відправки за допомогою факсу. У випадку відправлення повідомлення за допомогою факсу повідомлення буде вважатись поданим лише після надходження оригіналу такого повідомлення рекомендованим листом, або кур’єром і вважаються отриманим після підтвердження повідомленням отримувача або поштовим звітом.

19.4. Усі додатки або зміни до Договору набувають чинності та є невід’ємною частиною Договору, якщо вони укладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. Домовленості направлені по факсу є чинними та мають бути підтверджені оригіналами протягом одного  тижня.

19.5. Концесійний договір укладається українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної з сторін, які мають рівну юридичну силу.

19.6. Додатки до концесійного договору, які є невід’ємною його частиною:

Додаток 1 – Перелік майна, переданого в концесію.

Додаток 2 – Інвестиційна програма із вказівкою строків й обсягів вкладення інвестицій в об’єкт концесії, із вказівкою переліку робіт і напрямків їхнього використання.

Додаток 3 – Розрахунок концесійних платежів.

Додаток 4 – Акт приймання-передачі об’єкта концесії.

 

20.Юридичні адреси й реквізити сторін

 

Концесієдавець:                                                          Концесіонер:

 

 

 

 

 

Концесієдавець

 

 

 

 

 

Концесіонер

 

 

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)


(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

 

(підпис)

М.П.

(підпис)

М.П.

 

 

 

 

            Додаток  №2                                                                                 до рішення міської ради  №713

59 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  11.09..2014 р.

 

Розмір

річного концесійного плану за передані у концесію об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів (обладнання, склади для зберігання палива, мережі теплопостачання)

 

Відповідно до Методики розрахунку концесійних платежів затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 639, розмір річного концесійного платежу визначається за формулою:

Кпл. = 0.07 х Вф х Фгал.

                                                                  Фнг.     , де

Вф. – вартість основних фондів об’єкта, визначена експертним шляхом, у гривнях;

Фгал. – середня фондовіддача у відповідній галузі;

Фнг. – середня фондовіддача по народному господарству.

Відповідно до інформаційно – аналітичного бюлетню Міністерства економічного розвитку і торгівлі України показників фондовіддачі за видами економічної діяльності для використання при визначенні розмірів концесійних платежів.

Фгал. – 0.309,    Фнг. – 0,542

Вартість основних фондів визначена експертним шляхом становить

Вф. – 7300316 гривень.

Враховуючи вказані показники розрахунок концесійного платежу такий

Кпл. = 0.07 х 7300316 х 0.309   =  291339,18

                                                                                                                     0,542

 

                              Концесіонер:

Товариство з обмеженою відповідальністю       

                                “БіоТЕС”

90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н,

м. Рахів, вул. Б.Хмельницького, будинок 70

Код за ЄДРПОУ 38533288,

МФО 300658

п/р 26007009100597

в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», м.Київ

 

___________________ В.А.Селехман

                   м.п.

                           Концесієдавець:

 

               Рахівська міська рада

90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н,

м. Рахів, вул. Миру 34,

Одержувач коштів:

УК Рахівський районний (м.Рахів) 22080402

Код за ЄДРПОУ 37862638,

МФО 812016

р/п 33212850700212

ГУДКСУ у Закарпатській області

 

              _________________  Я.В.Думин

 

 

Секретар ради                                                        І.П.Сенюк